Studiegids

nl en

De studie van de Oudere Nederlandse letterkunde sedert 1800

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In welke maatschappelijke context kwam de Neerlandistiek als academische studie tot ontwikkeling en wie waren de grondleggers van het vak? Meer in het bijzonder richten we ons in deze cursus op de vraag hoe de studie van de Oudere Nederlandse letterkunde vanaf 1800 op gang kwam en wie daarbij betrokken waren. De vakgeschiedenis tussen 1800 en heden is geen statische aangelegenheid, maar geeft aanleiding tot onderzoek en reflectie, en bepaalt ons bij de vraag op welke wijze wijzelf het vak opvatten en beoefenen. In dit college gaan we – veelal aan de hand van casestudies – op zoek naar de grote lijnen in de bestudering van de Middelnederlandse en Vroegmoderne literatuur sinds 1800. In deze cursus reflecteren we op de keuzes en aandachtsgebieden van vakgenoten, ook vakgenoten die verbonden zijn aan buitenlandse universiteiten, in de context van de tijd waarin zij leefden en werkten, en op de infrastructurele context die zij deels erfden en deels creëerden, van geleerde genootschappen, bibliotheken, literatuurgeschiedenissen en vaktijdschriften, tot internationale congressen en – in onze tijd – digitale media). We besteden aandacht aan de opkomst van de Neerlandistiek tegen de achtergrond van de groei van het nationale gevoel en de democratisering van het historisch bewustzijn in de negentiende eeuw, alsmede aan de ontwikkeling maar ook versplintering van de Neerlandistiek in de twintigste eeuw, maar ook aan de tendens van internationalisering en het toenemend belang van interdisciplinariteit (geschiedenis, kunstgeschiedenis, codicologie/paleografie, boekwetenschap etc.). Wat is tegenwoordig het krachtenveld waarbinnen mediëvisten en vroegmodernisten opereren? Door wie laten zij zich inspireren? In je werkstuk analyseer je een bepaalde casus: de geschiedenis en/of rol van een tijdschrift of editiereeks, de opkomst van vrouwen in de wetenschap, de biografie van een vakbeoefenaar en zijn/haar betekenis voor het vak, de briefwisseling tussen geleerden, de totstandkoming van een naslagwerk, de omgang met erfgoed (inclusief de canondiscussie), de verhouding tussen theorie en praktijk in het onderzoek, veranderende onderzoeksvragen door de tijd heen, de financiering van onderzoek, de vakbeoefening in Noord en Zuid (en elders buiten het Nederlandse taalgebied) etc. Tijdens deze cursus maak je onder meer (digitaal) kennis met vakbeoefenaren in het buitenland.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Geïnformeerd reflecteren op de geschiedenis van de studie van de Oudere Nederlandse letterkunde sedert 1800;

 • De studie van de Oudere Nederlandse letterkunde sedert 1800 in verband brengen met maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en (voor zover relevant) daarbuiten;

 • Een vakhistorische casus analyseren en daarover zowel mondeling als schrifteljk rapporteren;

 • Een beargumenteerd oordeel geven over je eigen positie binnen de Neerlandistiek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur. Deze is als volgt verdeeld:

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Bestuderen literatuur: 58 uur

 • Studentensymposium (voorbereiding en bijwonen): 6 uur

 • Werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 50 uur

Deze cursus kost je ruim 6,5 uur per week (inclusief het bijwonen van de colleges). Na de twaalfde bijeenkomst heb je nog 56 uur over om het college af te ronden (studentensymposium en voltooiing werkstuk).

Toetsing en weging

Toetsing

 • Discussie, opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Mondelinge presentatie tijdens studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Nadat het werkstuk is beoordeeld kan het worden ingezien bij de docent. Hiervoor zal een tijdstip worden afgesproken.

Brightspace

Via Brightspace word je op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvang je specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:
Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2013.

Overige literatuur wordt opgegeven aan het begin van het college.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. W. van Anrooij.
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Reuvensplaats 3-4, kamer 0.05. Tel. 071-527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur en overige studenten voor wie deze cursus een verplicht onderdeel is van het programma (zie ‘Maakt deel uit van’) hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen voor inschrijving eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.