Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Studieloopbaanorientatie 1

Vak
2022-2023

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Email: biobscstudieadviseur@biology.leidenuniv.nl

Contactpersoon Studentenmentoraat: Reginold Jesuratnam
Email: onderwijs@leidsebiologenclub.nl

Beschrijving

De cursus Academische Vaardigheden & Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via workshops met nauwe samenwerking met de Science Career Service worden studenten gestimuleerd om na te denken over belangrijke keuzes tijdens en na de studie. Tevens worden in dit vak algemene onderzoeksvaardigheden toegelicht, zoals het vinden van wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Gedurende het eerste semester van het eerste studiejaar wordt er eveneens door studenten van het LBC een studentenmentoraat gehouden. Aansluitend aan de plenaire SLO bijeenkomsten zal het LBC het onderwerp van de mentoraatbijeenkomst aan studenten toelichten en daarna met belangstellenden uiteengaan in kleinere groep(en). Het thema van een mentoraatbijeenkomst zal aansluiten op het behandelde onderwerp tijdens de voorafgaande SLO bijeenkomst.

Leerdoelen

Doelstellingen Academische Vaardigheden & Studieloopbaanorientatie:
Onder academische vaardigheden vallen alle vaardigheden die tijdens de studie worden opgedaan die nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoek (lezen, schrijven en presenteren op een wetenschappelijk niveau). Een deel hiervan wordt opgenomen in jaar 1 van het vak. Het onderdeel studieloopbaanoriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over de keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die hierbij tijdens jaar 1 aan de orde komen zijn:

  1. Een studieplan schrijven (inclusief zelfstudie) en effectief tijd managen.
  2. Wetenschappelijke literatuur vinden, lezen en citeren.
  3. Wetenschappelijk presenteren & spreken in het openbaar.
  4. In eigen woorden toelichten en kritisch reflecteren op de gekozen studie.
  5. Plannen voor de (nabije) toekomst (m.b.t. studie en/of werk) bedenken en verwoorden.
  6. Kritisch reflecteren op persoonlijke zwaktes en sterke punten.

Doelstellingen Mentoraat:
Het studentenmentoraat heeft als doel om eerstejaarsstudenten vanuit de eigen persoonlijke ervaring van ouderejaarsstudenten ondersteuning te bieden bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld huisvesting, studeertips en extracurriculaire activiteiten.

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van SLO gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijke profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of potentiele werkkring.
Na het gevolgd hebben van het studentenmentoraat zijn studenten vanuit de ervaringen van ouderejaarsstudenten zo goed mogelijk geinformeerd op een aantal relevante onderwerpen en hebben zij een netwerk opgebouwd voor toekomstige vragen.

Rooster

Verschillende bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Het gedetailleerde rooster staat op Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, workshops en opdrachten.

Toetsing

Deelname aan bijeenkomsten, op tijd inleveren van opdrachten, opdrachten voldoen aan de minimumeisen (bijv. aantal woorden). Details staan op Brightspace.

Brightspace

Colleges, werkopdrachten en aanvullende informatie worden in Brightspace geplaatst, met referenties naar de relevante hoofdstukken van de SLO website. Het rooster is eveneens te vinden op Brightspace.

Literatuur

Achtergrond- en aanvullende informatie via Brightspace en de SLO website.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.