Studiegids

nl en

Targum Aramees

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Bijbels Aramees en Bijbels Hebreeuws 1.

Beschrijving

In dit college worden verschillende Hebreeuwse verhalen uit Genesis in de Aramese vertaling van Targum Onqelos gelezen en vergeleken met de Hebreeuwse grondtekst. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zgn. Palestijnse Targumim, Aramese vertalingen uit de periode van het Joods Palestijns Aramees. De Targumim zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van het gedachtegoed van de vroege rabbijnen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van naslagwerken kritisch om te gaan met de Aramese Targumim.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, III.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, II.1, III.1

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (75%)

 • mondelinge presentatie, met Powerpoint en/of handout over een zelfstandig bestudeerd hoofdstuk (25%)

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de stof van het eerste schriftelijk tentamen en de stof van de mondelinge presentatie. Het cijfer van de mondelinge presentatie blijft dus niet staan.

Inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Naslagwerken en teksteditie:

 • E.M. Cook, A Glossary of Targum Onqelos (Leiden 2008).

 • G. Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (2e druk, Darmstadt 1960).

 • A. Sperber (ed.), The Bible in Aramaic I. The Pentateuch, according to Targum Onkelos (2e druk, Leiden, 1992).
  Kopieën uit Sperber worden op college verstrekt. Voor het tentamen dient de volgende literatuur te worden bestudeerd:

 • P.S. Alexander, “Jewish Aramaic Translations of the Hebrew Scriptures”, in M.J. Mulder (ed.),Mikra (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum II.1; Assen 1988), pp. 217-253.

 • E.M. Cook, “The Interpretation of the Hebrew Bible in the Targums”, in M. Henze (ed.), A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism (Grand Rapids 2012), pp. 92-117.

 • M. Klein, “The preposition qdm (“before”): A pseudo-anti-antropomorphism in the Targums”, Journal of Theological Studies 30. 2 (1979), pp. 502-507. ]

 • M. Klein, “The Translation of Anthropomorphisms and Anthropopathisms in the Targumim”, Vetus Testamentum Supplements 32 (1981), pp. 162-177.

 • M. Klein, “The Aramaic Targumim: Translation and Interpretation”, in: J. Krašovec (ed.), Interpretation of the Bible (Sheffield 1998), pp. 317-331.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

De opgegeven literatuur dient vóór de mondelinge presentatie al te zijn bestudeerd.

Deze cursus wordt eens in de twee jaar aangeboden voor zowel studenten BA2 als BA3.