Studiegids

nl en

BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst in de 17e en 18e eeuw

Vak
2022-2023

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse

Beschrijving

In deze cursus staan de Nederlandse architectuur, schilder-, teken- en prentkunst uit de periode na 1600 centraal. In zes inleidende colleges krijgt de student aan de hand van enkele hoogtepunten een overzicht van hoe de architectuur en kunst zich in Nederland ontwikkelden tot circa 1800. Dit inleidende deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tijdens excursies bekijken we originele tekeningen, prenten en schilderijen van dichtbij en leert de student deze te analyseren aan de hand van zeventiende-eeuwse kunstkritische termen. Voor de excursies bereiden de studenten een kort referaat voor. Ook is er een begeleide excursie naar Amsterdamse grachtenpanden.
Na afronding van de hoorcolleges kiezen de studenten een concreet onderwerp en schrijven een onderzoeksplan dat gedurende het tweede deel van de cursus wordt uitgewerkt tot een werkstuk van 3000 woorden. Alvorens de definitieve versie in te leveren, presenteert de student het onderzoek in een referaat en ontvangt hierop feedback van de docent en medestudenten.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode

 • Inzicht verkrijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische onderzoeksmethodes

 • Studenten zoeken, selecteren en ordenen de relevante literatuur

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken

 • Studenten leren het kunsthistorische debat aangaande het gekozen onderwerp te analyseren en te reflecteren daarop

 • Studenten leren een helder geformuleerde en beargumenteerde paperte scrhijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurlijst.

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 8 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie

 • Studenten leren feedback te geven en te ontvangen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (deel 1)

 • Werkcollege (deel 2) met referaat en werkstuk

 • Excursies met kort referaat

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tentamen (deel 1): 25 %

 • Referaat excursies: 25 %

 • Referaat en werkstuk (deel 2) van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur: 50 %.

Weging

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing

Indien voor de eindopdracht en/of het gehele vak een onvoldoende is gehaald, is er een herkansingsmogelijkheid met (een) vervangende opdracht(en). Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing – op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt via Brightspace verschaft. Alle publicaties zijn online toegankelijk via de UB.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Not applicable.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

N.v.t.