Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Koreastudies

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Afgerond 2e jaar en alle Koreastudies vakken van het eerste semester BA3 gehaald. Het eindwerkstuk is gekoppeld aan het BA3 eindwerkstukseminar (thesis seminar).

Beschrijving

De BA-opleiding Koreastudies wordt afgerond met een BA-eindwerkstuk. In dit werkstuk doet de student schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat hij/zij heeft uitgevoerd onder begeleiding van een docent van de opleiding.

Een eindwerkstuk formuleert een theoretisch onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag die vertrekt van een inzicht in de wetenschappelijke literatuur. Niet het verzamelen van data, opsommen van feiten of reproduceren van informatie, maar het schrijven van een kritisch beargumenteerd betoog is de essentie van een eindwerkstuk. De kwaliteit van een wetenschappelijk betoog berust op gepast theoretisch kader en een adequate onderzoeksmethode. Gebruikmakend van een gepaste methodologie werk je op logische en inzichtelijke wijze een case study of een bepaald inzicht uit op basis van primair en secundair materiaal vanuit een helder gedefinieerd theoretisch kader.

Vertrekkend vanuit een wetenschappelijke benadering (theorie), vertrouwd met de staat van het onderzoek, gebaseerd op een gepaste onderzoeksmethode en een analyse van relevant bronnenmateriaal beantwoord je een zelfgeformuleerde onderzoeksvraag en formuleer je een heldere conclusie. Bij het schrijven van een eindwerkstuk besteed je aandacht aan gepast wetenschappelijk taalgebruik en volg je de conventies die horen bij academisch schrijven (i.e. voetnoten, referenties e.d.).

Het eindwerkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden (inclusief voetnoten en bibliografie; exclusief bijlagen) met een marge van +/- 10%. In het eindwerkstuk dient een redelijke hoeveelheid Koreaanstalig primair/secundair bronnenmateriaal (10%) te zijn verwerkt. Een strakke tijdsplanning is essentieel. Inlevertermijnen dienen gerespecteerd te worden.

Leerdoelen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden:

 1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
 2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
 3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren;
 4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
 5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren;
 6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden;

Schriftelijke presentatievaardigheden:

 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten;
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied;

a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie;
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt;
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken;
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Toetsing en weging

Het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

 • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

 • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Koreaanstalige literatuur);

 • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Koreaanstalig materiaal);

 • taalgebruik, opbouw en vormgeving.

Een complete versie van het eindwerkstuk dient uiterlijk 25 april 2023 ingeleverd te zijn. De eindversie moet uiterlijk 1 juni 2023 zijn ingeleverd.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

Koppeling aan een BA3 thesis seminar

Het BA-eindwerkstuk wordt geschreven in het kader van een BA3 eindwerkstukseminar dat nauw aansluit op het Topical Reading seminar in het eerste semester. Tijdens het eindwerkstukseminar wordt begeleiding van het schrijven van een BA-werkstuk gecombineerd met analyse van terzake doend Koreaanstalig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de hoofdstukken van het eindwerkstuk.
N.B. In principe is de docent voor Topical Reading in het eerste semester ook de eindwerkstukbegeleider in het tweede semester. Indien een student haar/zijn scriptie bij een andere docent wil schrijven, dan moet een verzoek daartoe worden ingediend bij de opleidingsvoorzitter. Studenten kunnen een verzoek indienen begeleid door een motivatiebrief bij de opleidingsvoorzitter vóór 15 januari 2023.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES

Inleveren complete (klad-)versie van de scriptie: 25 april 2023
Inleveren eindversie scriptie: 1 juni 2023

 • De verdeling van BA-eindwerkstuk begeleiders vindt in principe plaats via het seminar Topical Reading. Studenten die hun BA scriptie in het tweede semester wensen te voltooien, behoren vóór 1 oktober 2022 dit kenbaar te maken bij hun Topical Reading seminar docent.

 • Alle BA-scripties die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus 2023) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2023 ingeleverd zijn. Wij werken met een twee-deadlines-beleid voor het inleveren van de BA-scriptie. De eerste deadline voor het inleveren valt op 25 april 2023. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2023. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback. Zij zullen hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

 • Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via HS (hele semester) BA Eindwerkstuk Brightspace module (dus niet bij de begeleider)” die voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd op plagiaat door Turnitin. De definitieve deadline is 1 juni 2023, 23:59 uur. LET OP: sinds het academisch jaar 2017-2018 is de verplichting om hardcopy exemplaren van de scriptie in te leveren bij de begeleider vervallen.

 • Alle definitieve versies die uiterlijk op 1 juni 2023 zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren (zie ‘afstudeerprocedure’) met uiterlijke inleverdatum 1 juni inleveren voordat het cijfer van het eindwerkstuk is ingevoerd.

 • Scripties die na 1 juni worden ingeleverd, worden pas beoordeeld, en ontvangen dus ook pas feedback, ná het begin van het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar, oftewel vanaf september 2023. Studenten die aan de aanwezigheidsplicht en inleverdata van het afstudeerseminar in het tweede semester hebben voldaan, mogen na 1 september, en tot en met 10 december hun scriptie afronden, mits er goedkeuring is van de examencommissie (examencommissieasianstudies@hum.leidenuniv.nl) en de studieadviseur op de hoogte is gebracht,. De uiterste deadline voor het inleveren van deze tweede poging voor het eindwerkstuk valt op 10 december 2023.

 • Studenten die er niet in slagen om uiterlijk op 10 december 2023 hun scriptie in te leveren, dienen opnieuw een scriptie te schrijven, in principe bij een andere begeleider, en over een ander onderwerp. Omdat scriptiebegeleiding in een groepsverband plaatsvindt, betekent dit in feite dat de student het BA3 eindwerkstukseminar opnieuw dient te volgen.

 • Het werk van studenten die om wat voor reden dan ook te laat zijn, wordt pas beoordeeld binnen zes weken na aanvang van het daaropvolgende academische jaar.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Koreaans talig materiaal

Het gebruik van een aantoonbare mate van Koreaans talig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Afstudeerprocedure (i.v.m. diploma)

Lever uiterlijk 1 juni 2023 het ingevulde afstudeerformulier in bij de onderwijsadministratie. Het afstudeerformulier is te vinden op de website. De diploma-uitreiking vindt waarschijnlijk plaats in oktober 2023. Studenten ontvangen hiervoor een uitnodiging via de onderwijsadministratie.