Studiegids

nl en

Chinese Filosofie III

Vak
2022-2023

Toegangseisen

BA2 Chinese Filosofie II

Beschrijving

In het eerstejaars hoorcollege Filosofie en Religie van China zijn invloedrijke denkers, teksten en stromingen uit de geschiedenis van de Chinese filosofie aan bod gekomen. In het tweedejaars werkcollege Chinese Filosofie II is die kennis uitgebreid en verdiept. Het derdejaars werkcollege Chinese Filosofie III bouwt hierop voort door de stof nog verder uit te diepen. Elk jaar wordt er één thema behandeld (zoals een denker, een tekst, of een begrip), waarbij de nadruk ligt op de wetenschappelijke bestudering ervan.

Leerdoelen

  • specialisering in de Chinese filosofie door één thema met diepgang te behandelen

  • verwerving van inzicht in de wetenschappelijke bestudering van de Chinese filosofie

  • verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van
studenten wordt door de docent geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet
missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens twee bijeenkomsten missen. Wie meer dan twee keer afwezig is
geweest, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de werkgroepen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet
of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Wat een goede
voorbereiding inhoudt, staat uitgelegd in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

  • actieve deelname (20%)

  • mondelinge opdracht (20%)

  • schriftelijke opdrachten (20%)

  • schriftelijk werkstuk (40%)

Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bij dit college kan worden verwezen naar de literatuur die je hebt bestudeerd tijdens de colleges Filosofie en Religie van China en Chinese Filosofie II. Overige literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Geen.