Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Criminologie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Aan de bachelorscriptie mag niet worden deelgenomen zonder het propedeutisch examen te hebben behaald en zonder dat minimaal 60 EC van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald, waarbij in ieder geval het vak ‘Practicum Verklarende Criminologie’ met goed gevolg moet zijn afgerond. Studenten die bij aanvang van het vak (begin februari) niet voldoen aan de instapeis maar die in de loop van februari wel de vereiste 60EC hebben behaald, kunnen tot uiterlijkeind februari alsnog, op eigen risico, beginnen met deelname aan dit vak. Voor deze studenten gelden dezelfde deadlines als voor andere studenten.

Beschrijving

Het algemene doel van het vak is dat u in staat bent zelfstandig een literatuuronderzoek in de vorm van een systematische review uit te voeren en hierover te rapporteren. U schrijft zich in op een thema (behorende bij een docent) en in groepjes van 5 studenten zult u zowel in groepsverband (peer feedback) als individueel door de docent begeleid worden. De bachelorscriptie wordt individueel geschreven.

U zult eerst leren wat een systematische review is en welke stappen u dient te doorlopen (zie “leerdoelen”). Elke stap zal tussentijds geëvalueerd worden (ofwel in een groepsbijeenkomst, ofwel in een persoonlijk gesprek met docent). In de groepsbijeenkomsten zal nadrukkelijk ruimte gemaakt worden voor peerfeedback, naast de gebruikelijke feedback door de docent.

De bachelorscriptie is het eindwerkstuk waarin alle leerlijnen van de bachelor Criminologie samenkomen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u een systematische review rondom een criminologisch onderwerp uitvoeren en hierover rapporteren volgens sociaal wetenschappelijke richtlijnen. Dat wil zeggen dat u in staat bent:

 • een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren;

 • inclusiecriteria op te stellen voor de selectie van relevante literatuur;

 • een literatuur search uit te voeren met behulp van data-extractieformulieren;

 • de gevonden literatuur te screenen tegen het licht van de inclusie criteria;

 • de kwaliteit van de gevonden studies te beoordelen;

 • de studies te vergelijken, en tegen elkaar af te zetten; U kunt een oordeel vormen en/of een beargumenteerde positie innemen over het onderwerp van de review;

 • de resultaten van de systematische review op heldere en correcte wijze te rapporteren in een deels individueel onderzoeksverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel.  

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Naam docent: dr. J.M.H. Palmen

 • Startbijeenkomst en weblectures (verplicht ter voorbereiding van de groeps- en individuele bijeenkomsten)

Werkgroepen
Geen.

Groepsbijeenkomsten

 • Aantal à 1-2 uur: 5

 • Docenten: individuele scriptiebegeleider, in groepen van 4 - 6 studenten

 • Het eerste deel van je bachelorscriptietraject werk je samen in een groepje van 4-6 studenten (jullie spreken je begeleider in groepsbijeenkomsten). Het laatste deel van je bachelorscriptietraject is een individueel deel (in deze fase spreek je je begeleider één-op-één).

Individuele bijeenkomsten

 • Aantal à ½-1 uur: 3

 • Docenten: individuele scriptiebegeleider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het uitvoeren van de afgesproken onderzoeksactiviteiten en opdrachten.

Andere onderwijsvormen

 • Intensieve zelfstudie

 • Gedurende het vak wordt een aantal tussentijdse opdrachten (inclusief peer-feedbackopdrachten) gemaakt. Deze vormen een verplicht onderdeel van het vak.

 • Er is wekelijks de mogelijkheid om met vragen/problemen aangaande de (begeleiding van de) scriptie of de stage langs te komen tijdens het spreekuur van de vakcoördinator. De dag en tijdstip van het inloopspreekuur zullen bij aanvang van het academisch jaar via Brightspace kenbaar gemaakt worden. Vooraf per mail aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Bachelorscriptie (in de vorm van een systematische review). De beoordeling wordt uitgevoerd door de begeleider en een vooraf toegewezen tweede lezer.

 • Het eindcijfer van de student bestaat uit een combinatie van twee cijfers. Beide cijfers worden aan het eind van het scriptietraject toegekend.

 • Het eerste cijfer (dat 40% meetelt voor het eindcijfer, en voldoende moet zijn om het vak te halen) beslaat het groepswerk (uitvoeren van systematische literatuurreview), en zal gebaseerd worden op de schriftelijke verslaglegging van de introductie en methodesectie van de systematische literatuurreview.

 • Het tweede cijfer (dat 60% meetelt voor het eindcijfer, en voldoende moet zijn om het vak te halen) beslaat het individuele deel van de scriptie (de resultaten, inclusief kwaliteitsbeoordeling, en discussie paragraaf).

Inleverprocedures

De scriptie dient voor de gestelde deadline (voorlaatste week van het semester) digitaal (via de inleverlink op de Brightspaceomgeving) te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Aanbevolen studiemateriaal

Literatuur:

 • Petticrew, M, & Roberts, H. (nieuwste druk) Systematic Reviews in the Social Sciences, a practical guide. Malden: Blackwell Publishing (gratis te downloaden).

NB: voor de literatuur review zal vanzelfsprekend ook literatuur worden voorgeschreven en zal men zelf aanvullende literatuur verzamelen.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Hoe men zich kan inschrijven voor de bachelorscriptie zal bekend worden gemaakt via Brightspace. Studenten die zich onder voorbehoud in willen schrijven (als er nog niet is voldaan aan de instapeisen), dienen zich per mail te melden bij de vakcoördinator.

Arbeidsvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten eerst in groepsverband en daarna individueel op een systematische wijze literatuur te verzamelen, analyseren en hierover te rapporteren. Dit vergt structuur, planning, samenwerking en individuele inzet. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

 • Plannen

 • Samenwerken

 • Feedback geven en ontvangen

Contact

 • Vakcoördinator: ir. A.A. Timmer

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7872

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7872

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.