Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus maakt deel uit van de Minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief. Deze cursus geeft een bestuurskundig perspectief op het thema kindermishandeling. De ontwikkeling en huidige situatie van het Nederlandse jeugdbeleid wordt behandeld en gekoppeld aan algemene theorieën over politieke besluitvorming en beleidsimplementatie. Studenten leren met een kritische blik naar het beleidsproces te kijken en een praktisch begrip te ontwikkelen over hoe jeugdbeleid in Nederland tot stand komt. Daarbij komen de belangrijkste instituties, beleidskaders, en politieke en maatschappelijke actoren aan bod. Tevens wordt er aandacht besteed aan de managementvraagstukken die gepaard gaan met de implementatie van (nieuw) beleid. Specifieke aandacht wordt tot slot besteed aan hoe academisch onderzoek naar kindermishandeling wordt gebruikt en toegepast in beleid. Studenten schrijven zelf een beleidsnota op basis van de verworven inzichten.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn de studenten in staat om:

  • De besluitvorming en implementatie van het Nederlandse jeugdbeleid te begrijpen binnen het bredere beleidsproces.

  • Barrières en mogelijkheden van beleidskeuzes te benoemen in relatie tot kindermishandeling en daar kritisch op te reflecteren.

  • Deze inzichten toe te passen op een concrete beleidscasus en strategisch advies te geven aan beleidsmakers.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit interactieve hoorcolleges.

Toetsing en weging

De toetsing van dit vak bestaat uit een schriftelijk tentamen dat aan het einde van de cursus wordt afgenomen en een groepsopdracht (beleidsnota). Beide deeltoetsen tellen mee voor 50%.

Er is geen compensatie mogelijk. Beide onderdelen kunnen worden herkanst in het geval van een onvoldoende.

Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Hoogerwerf, A. en M. Herweijer (red.) (2021). Overheidsbeleid: Een inleiding in de beleidswetenschap (10de druk). Deventer: Wolters Kluwer.

Het handboek kan worden aangevuld met enige academische artikelen die te downloaden zijn via de website van de UB.
Het gebruik van eerdere drukken van het handboek wordt afgeraden.

Inschrijven

Schrijf je in voor dit vak ik uSis. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace-omgeving van het vak.

Contact

B.J.T.H. Bernards MSc MA
E-mail: b.j.t.h.bernards@fgga.leidenuniv.nl