Studiegids

nl en

Marketing Management (Leiden)

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van marketing van vandaag. Deze draait vooral om het creëren van klantwaarde en het bouwen van langetermijnrelaties met de klant. De focus tijdens deze cursus ligt dan ook op het proces wat organisaties doorlopen tijdens het analyseren, ontwerpen, implementeren en het controleren van marketing programma’s met als doel klanttevredenheid bij haar doelgroep(en) te realiseren en met het hen deze langetermijnrelatie aan te gaan.

Deze cursus leert je de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hierop het best kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die organisaties beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Dit alles zal gedaan worden door te kijken naar de inzet van moderne marketingtechnieken en het gebruik van de (online) omgeving waarin deze organisaties zich bevinden.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Kennismaken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van marketing, markten, strategie en recente ontwikkelingen in het vak.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • U kunt de rol van marketing in de organisatie toelichten, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie;

  • U kunt de meest basale termen en concepten van het vakgebied toepassen op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

  • U kunt de waarde creatie van organisaties ontrafelen en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;

  • U kunt ingenomen standpunten beargumenteren over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen en theorieën over marketing;

  • U kunt de marketingmixinstrumenten benoemen en uiteenzetten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Zie MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

  • Aantal à 2 uur: 7;

  • Docent: prof. dr. J.I. van der Rest;

  • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen per week.

Werkcolleges

  • Aantal à 2 uur: 7;

  • Docent: prof. dr. J.I. van der Rest, drs. E. Nijland en drs. L.I Son MBA

  • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen en voorbereiden van de casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Tentamen (50%): bestaande uit een individuele schriftelijk tentamen; en

  • Marketingplan in groepsverband (50%): bestaande uit (a) de wekelijkse opdrachten welke onderdelen betreffen van het marketingplan (30%), (b) de presentatie/verdediging van het marketingplan (10%), en (c) individuele participatie (10%).

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden. De deeltoetsen 'caseanalyses in groepsverband' en 'participatie voor de werkgroepen' kunnen niet worden herkanst. De cijfers van de afgesloten onderdelen tellen bij de herkansing, maar komen daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Inleverprocedures
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

  • Gary Armstrong en Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Global Edition, Fourteenth Edition, 2020. ISBN 13: 978-1-292-29486-5 / ISBN 10: 1-292-29486-8.

N.B. Als deze editie niet langer beschikbaar is, dan is 15e editie ook een optie (ISBN 13: 978-1-292-43310-3 / ISBN 10: 1-292-43310-8). Note: Neem de Global Edition.

Reader:

  • De reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

  • Vakcoördinator: prof. dr. J.I van der Rest;

  • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

  • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur;

  • E-mail: j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

  • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

  • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

  • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

  • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 - 17.00 uur;

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

  • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.