Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2021-2022

Let op: Psychometrie in blok 3 is alleen toegankelijk voor premaster studenten.

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal één van de cursussen geslaagd moet zijn.

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie;

 • Schaling en normering;

 • Betrouwbaarheid;

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;

 • Itemresponstheorie;

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;

 • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek.

Leerdoelen

A. Kennis en inzicht. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie die gericht zijn op de evaluatie van psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten, met name de betrouwbaarheid en de validiteit.
B. Toepassing en interpretatie. Leren welke methoden en technieken nodig zijn om psychometrische eigenschappen van een test of vragenlijst te onderzoeken wanneer en hoe deze methoden kunnen worden toegepast, en hoe de resultaten kunnen worden geinterpreteerd.
C. Vaardigheden. Het verwerven van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor klassieke en moderne testanalyse, factoranalyse en discriminantanalyse.
D. Beroepspraktijk. De verworven kennis, inzicht en vaardigheden kunnen worden ingezet om inhoudelijke onderzoeksvragen over de psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten te beantwoorden. Studenten zijn in staat de gebruikte methoden en resultaten van psychometrisch onderzoek kritisch te evalueren.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Reguliere bachelorstudenten (niet-premasterstudenten) kunnen zich uitsluitend inschrijven voor Psychometrie in blok 1.

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur aan het begin van de week, 8 verplichte computerpractica van 1 uur en 8 verplichte werkgroepen van 2 uur op verschillende dagen later in de week.

In de hoorcolleges worden de belangrijkste begrippen van de stof van die week geintroduceerd en verduidelijkt. De inhoud van de hoorcolleges maken onderdeel uit van de tentamenstof. Studenten worden geaxht zich voor te bereiden op de colleges door het bestuderen van de betreffende onderdelen uit studieboek en werkboek. De hoorcolleges dragen met name bij aan leerdoelen A en B.

Tijdens de computerpractica oefenen studenten met psychometrische data-analyse in de vorm van opdrachten uit het werkboek; vergelijkbare opdrachten maken onderdeel uit van de Practical Skills Test. Studenten worden geacht een usb-stick mee te nemen naar het practicum (zoals gebruikelijk tijdens de M&S cursussen uit het eerste jaar). De computerpractica dragen vooral bij aan leerdoel C.

Studenten bereiden zich voor op de werkgroepen door een aantal opdrachten uit het werkboek te maken en in te leveren voorafgaande aan de werkgroep. Deze opdrachten worden tijdens de werkgroep nabesproken en vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid. Tevens is er tijdens de werkgroepen gelegenheid om aan nieuwe opdrachten te werken. Daarnaast geven studenten minimaal één presentatie over de uitkomsten van het practicum tijdens de werkgroepen. De werkgroepen dragen bij aan alle leerdoelen.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van het multiple-choice tentamen (60%) en van de Practical Skills Test (40%, alleen geldig bij voldoende actieve deelname aan de verplichte practica en werkgroepen).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Furr, R.M. (2018). Psychometrics: An introduction. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781506389875.

 • Workbook Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

 • Zie ook Brightspace voor additionele teksten.

Contact information

Jeffrey Durieux psychometrics@fsw.leidenuniv.nl