Studiegids

nl en

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Het vak sluit aan op de vakken Inleiding in de Methodologie en Statistiek en Toetsende Statistiek en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

Leerdoelen

  • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse, statistische technieken voor het analyseren van (quasi-)experimenteel onderzoek;

  • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse;

  • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse.

NB: een compleet overzicht van leerdoelen wordt via Brightspace verstrekt.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges en 8 werkgroepen van elk 2 uur.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De hoorcolleges richten zich met name op doelstellingen1 en 2. De colleges zullen zowel in een collegezaal als via een livestream te volgen zijn. De opnames van de hoorcolleges zijn als weblectures beschikbaar.

De werkgroepen

Op een van de dagen na het hoorcollege vindt de werkgroepbijeenkomst plaats. Ter voorbereiding op die bijeenkomst maken studenten een aantal verplichte huiswerkopdrachten, die bij aanvang worden gecontroleerd door de docent. Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Daarnaast leren studenten te werken met IBM SPSS Statistics, een softwarepakket voor statistische data-analyse. Studenten dienen hun werkboek mee te brengen naar iedere bijeenkomst. De onderwerpen die aan bod komen in de werkgroepen behoren tot de tentamenstof. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. De werkgroepen richten zich op doelstellingen 1, 2 en 3.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden (Doelstellingen 1 en 2).
2. De SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen van de uitvoer betreft (Doelstelling 3).

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (30%).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  • Howell, D.C. (2014/2021). Statistical Methods for Psychology (Leiden edition). Wadsworth: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-8791-9

  • Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual (7th edition). Berkshire: McGraw-Hill. ISBN 978-0-03352-4949-7

  • IBM SPSS Statistics for Windows (versie 27). Armonk, NY: IBM Corp. Software te koop via www.surfspot.nl

  • Werkboek Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 2021-2022

  • Collegeslides (aangeboden via Brightspace)

Contact information

Drs. Hemmo Smit hsmit@fsw.leidenuniv.nl
Drs. Kees Verduin (SPSS) verduin@fsw.leidenuniv.nl