Studiegids

nl en

Chinese kranten lezen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Mandarijn II (voorheen Modern Chinees II): Lezen en schrijven

Beschrijving

Tijdens dit college lezen we artikelen uit Chineestalige kranten en online media over een veelheid aan actuele onderwerpen. Ter verhoging van de actualiteit zullen de stukken per week gekozen worden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een goede vaardigheid opgedaan in het lezen van Chinese krantenartikelen. De student zal vertrouwd zijn geraakt met de opbouw van de artikelen en met het jargon en de zinsbouw van journalistiek proza. Dankzij een breed scala aan onderwerpen is een aanzienlijke verrijking van de schriftelijke woordenschat gegarandeerd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Vier opdrachten (60%) en een slottentamen (40%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Wie voor de vier opdrachten gemiddeld een onvoldoende scoort van 4 of hoger, mag een vijfde opdracht maken om het cijfer op te halen. In dat geval tellen de vijf opdrachten samen voor 60%. Het slottentamen (40%) kan apart herkanst worden.

Alle vertalingen hebben als doeltaal het Nederlands; uitzonderingen alleen met schriftelijke instemming van de docent. Voor de opdrachten worden de deadlines tijdig via de Brightspacepagina van het college bekendgemaakt. Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer en vervolgens een punt per dag.

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Per week zal bekend worden gemaakt welk artikel er gelezen gaat worden via de Brightspacepagina.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: OA De Vrieshof.

Opmerkingen

Geen