Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten vanaf de periode direct voor de vorming van de islam in het midden van de zevende eeuw tot ca. 1500. Tijdens het college bestuderen we sociaal-culturele en economische ontwikkelingen tegen een achtergrond van politieke processen. Vanaf de opkomst van de Islam op het Arabisch schiereiland volgt het college de vorming van een wereldrijk dat van de Atlantische Oceaan in het westen tot aan China in het Oosten grensde en het voortdurende proces van opdeling in deelrijken en vereniging onder buitenlandse veroverende machten of binnenlandse hervormers in de eerste eeuwen daarna. Historische gebeurtenissen zoals de eerste grote veroveringen, de kruistochten en de islamitische reactie daarop, de opkomst van Turkse dynastieën en de Mongoolse overheersing, maar ook de introductie van slaafsoldaten, het ontstaan van een wereldhandelssysteem, wetenschappelijke ontdekkingen, de ontwikkeling en het functioneren van rechtssystemen, de islamisering van de regio en de positie van islamitische en niet-islamitische religieuze minderheden als een gevolg daarvan komen aan bod.

Elk college behandelt gebeurtenissen uit het ‘chronologische verloop’ van de geschiedenis van het Midden-Oosten, een daarmee samenhangend historisch transformatie proces en een historiografisch aspect. Studenten bestuderen daartoe uiteenlopende bronnen van materiële cultuur, documenten, munten en inscripties tot literaire teksten en historische kronieken. Het college biedt de basismethoden van historische analyse om het proces van de constructie van verschillende versies van de geschiedenis (historiografie) te analyseren. In dit college ontwikkelen studenten een kritische blik op algemeen aanvaarde meningen in het Westen over de islam en het Midden-Oosten als statische en exotische monolieten.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de belangrijke historische ontwikkelingen en thematische veranderingen in de regio vanaf de opkomst van de islam in de zevende eeuw tot ca. 1500 CE, en leren daarbinnen specifieke gebeurtenissen en veranderingen herkennen, beschrijven en verklaren. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen. Zij maken kennis met bronnenkritiek en historische onderzoekstechnieken. Ook nemen ze kennis van de belangrijkste wetenschappelijke debatten over deze onderwerpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
een schriftelijke deeltoets met gesloten en open vragen (topografische kaart, multiple choice vragen, korte definitievragen en open vragen) over de stof die tot dat moment behandeld is 40%
een afsluitend schriftelijk tentamen met open/essayvragen over de stof van het gehele college 60%

Herkansing

De herkansing (topografische kaart, multiple choice vragen, korte definitie vragen en open/essayvragen) beslaat de gehele stof en geldt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking  georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • V. O. Egger, A History of the Muslim World to 1750: The Making of a Civilization. Second Edition. (Routledge, 2017)

  • Extra literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen