Studiegids

nl en

Waar ligt de navel van de wereld? Oosterse metropolen in het Romeinse Keizerrijk

Vak
2021-2022

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Geschiedenis- en ONOS studenten die dit vak volgen voor hun afstudeerrichting hebben voorrang.

Beschrijving

Dit werkcollege is verbonden aan het Kerncollege “Global Connections” en toetst het concept ‘globalisering’ aan de hand van de politiek en cultuur van de Romeinse Keizertijd.

Toen Augustus Antonius versloeg in de slag bij Actium (31 v. Chr.), was het Keizerrijk een feit. Met de verovering van Egypte hebben de Romeinen heel het Middellandse zeegebied onder controle. Dat betekent echter niet dat plaatselijke steden geen ruimte meer hebben om zich te ontwikkelen. Integendeel, meerdere steden groeien uit tot heuse metropolen, multiculturele gemeenschappen waar het openbare leven volop bruisde. Een veelvoorkomende verklaring hiervoor is dat de lokale elite het Romeins burgerschap omarmde en haar best deed om zo ‘Romeins’ mogelijk te worden. Met andere woorden, ze zou haar eigen gebruiken en instituties veelal aangepast hebben aan die van Rome.

In dit college stellen we het concept van globalisering in de Romeinse keizertijd op de proef met behulp van secundaire literatuur (o.a. Hingley, Van Acker en Zuiderhoek). Hoe verhouden zich het politieke leven, de kunst, architectuur en religie van steden in het oosten tot de cultuur van de nieuwe Romeinse machthebber? We gaan bovendien op zoek naar de vraag wat culturele identiteit betekent op lokale en globale schaal.

In de eerste helft van het semester bekijken we een aantal afzonderlijke metropolen, zoals Pergamon, Antiochië en Leptis Magna, tijdens de hoogtijperiode van het Romeinse keizerrijk, 31 v.Chr – ca. 200 n. Chr. Per stad behandelen we een aantal vaste aspecten van het openbare leven: religie, kunst en literatuur, politiek en stadsplanning (architectuur). In het tweede blok worden studenten aangemoedigd zelf een onderwerp rond het thema uit te werken met behulp van de kennis en methodische concepten die ze in het eerste blok hebben opgedaan.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van interculturele ontwikkelingen in de Romeinse keizertijd en kan deze ontwikkelingen herkennen en aanwijzen in historische bronnen;

 • 9) is in staat om zijn/haar eigen interpretatie van het concept culturele identiteit te verdedigen;

 • 10) kan betogen wat ‘lokale’ en ‘globale’ aspecten zijn met betrekking tot de stad in de Romeinse oudheid en kan deze aspecten inzetten om op een abstract (generiek) niveau na te denken over de (antieke) wereldstad.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 9

 • Opdracht 1 (korte presentatie over een artikel)
  getoetste leerdoelen: 2, 6-10

 • Opdracht 2 (kort essay)
  getoetste leerdoelen: 6-10

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 15 %

 • Participatie en opdrachten: 25 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Er zal een selectie worden gemaakt uit o.a. de volgende literatuur. De studenten ontvangen een syllabus vooraf aan het college.

 • Hingley, R. (2005). Globalizing Roman Culture: Unity, Diversity and Empire, London: Routledge.

 • Downey, G. (2015). History of Antioch, Princeton: Princeton University Press.

 • Van Acker, W. & Zuiderhoek, A. (2017). Imperial Identities in the Roman World, London: Routledge.

 • Radt, W. & Steiner, E. (1999). Pergamon: Geschichte und Bauten einer antiken Metropole, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

 • Macro, A. (1980). ‘The Cities of Asia Minor under the Roman Imperium’, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 7.2, 658-697.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.