Studiegids

nl en

Scriptieseminar Religiewetenschappen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Om een bachelorscriptie Religiewetenschappen te schrijven, moet de student de propedeuse en het tweede jaar hebben afgerond. Eventuele uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt na overleg met de studiecoördinator en de examencommissie. Het seminar staat niet open voor andere studenten dan die van Religiewetenschappen. Het maximum aantal deelnemers is 20.

Naast de docent van het seminar treden andere docenten op als begeleider van de scriptie. De keuze van (een) begeleider(s) hangt af van het onderwerp van de scriptie van de student en dient te worden goedgekeurd door de examencommissie. Begeleiding is dus deels collectief, via dit scriptieseminar, en deels individueel, via de begeleidende gespecialiseerde docent.

Beschrijving

Het scriptieseminar is bedoeld om

 • de studenten gezamenlijk te laten brainstormen over de stappen die zij moeten zetten en te begeleiden in algemene kwesties en vaardigheden die nodig zijn bij het schrijven van een bachelorscriptie;

 • de studenten bekend te maken met de formele vereisten die aan de bachelorscriptie worden gesteld;

 • de studenten instructie te geven over en te laten reflecteren op o.a. de scriptieopzet, de scriptiestructuur, de fases van het scriptieproces, het opzetten van een argument, het structureren van een betoog, geschied-/sociaal-/literatuurwetenschappelijke methodenleer, digital humanities, interviewtechnieken, annotatie en wetenschappelijke integriteit;

 • de studenten, in aansluiting op het voorgaande, teksten uit het Handboek academisch schrijven (zie onder: literatuurlijst) te laten lezen;

 • de studenten tweemaal te laten presenteren over hun keuze voor een scriptieonderwerp en voorlopige scriptieopzet (begin februari) en het lopende scriptieproces en voorlopige onderzoeksbevindingen aan de hand van een in Brightspace geüploade tekst uit de conceptversie van hun scriptie (april);

 • de studenten een aanvullende bibliotheekinstructie over gevorderde strategieën voor het zoeken naar geschikte literatuur te geven;

 • de studenten de gelegenheid te geven elkaar van adviezen te voorzien, ervaringen uit te wisselen en elkaar eventuele problemen of vragen voor te leggen.

Indien nodig kan de seminarleider aanvullende (schrijf)opdrachten opgeven.

De bachelorscriptie is een zelfstandig te schrijven werkstuk op basis van een probleemgestuurd literatuuronderzoek en/of empirisch onderzoek.

De docent die de student individueel begeleidt, is inhoudelijk verantwoordelijk en geeft onder andere aanwijzingen over de literatuur om de student op weg te helpen, en leest/becommentarieert verschillende versies van de verschillende hoofdstukken van de scriptie.

De eerste twee bijeenkomsten van het scriptieseminar vinden plaats in semester 1 (eind november / begin december).

Leerdoelen

Na voltooiing van dit seminar hebben de studenten

 • inzicht verworven in de deelaspecten van de bachelorscriptie: praktische zaken (over begeleiding, beoordelingscriteria), onderwerp, methoden, schrijfproces, structuur, planning, vorm, verzorging, etc.;

 • vaardigheden verworven in de voornoemde deelaspecten van de bachelorscriptie;

 • het vermogen ontwikkeld deze vaardigheden lopende het semester in praktijk te brengen;

 • het vermogen ontwikkeld onder begeleiding een wetenschappelijk verantwoord, relevant en met solide argumenten onderbouwd betoog te schrijven aan de hand van een zelfgekozen onderwerp en/of probleemstelling;

 • de gelegenheid gekregen hun kennis over en beheersing van diverse methoden die in de religiewetenschap worden gehanteerd, op te frissen dan wel bij te spijkeren;

 • uitleg gekregen over wetenschappelijke integriteit;

 • geleerd hoe zij hun onderzoek aan een lekenpubliek kunnen presteren;

 • geleerd hoe zij elkaar tijdens het scriptieproces tot steun kunnen zijn;

 • kennisgemaakt met het werkveld en gereflecteerd op studie- en arbeidsmogelijkheden na afronding van hun bachelorscriptie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Alle mondelinge en schriftelijke opdrachten moeten met voldoende resultaat (zonder cijfer) zijn uitgevoerd om door te mogen gaan met het schrijven van de bachelorscriptie (de bijeenkomsten in dit seminar vormen m.a.w. een deel van de begeleiding ervan).

Literatuurlijst

 • Joy de Jong, Handboek academisch schrijven. In stappen naar een paper, essay of scriptie. Bussum: Coutinho 2011 (of 2018). ISBN 9789046902424

 • evt. overige literatuur (wordt tijdens de cursus uitgedeeld of in Brightspace geüpload)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Nota bene
Meld je voor het scriptieseminar op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven betekent geen toestemming tot het volgen van dit seminar. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

 • Deelname is verplicht voor alle studenten die hun scriptie vóór juli 2022 willen afronden.

 • Brightspace voor mededelingen, updates, vragen en discussie.

 • Aanwezigheid is verplicht. Wie een bijeenkomst niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst per e-mail op de hoogte te stellen.

 • Wie bij meer dan twee bijeenkomsten afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan het seminar.