Studiegids

nl en

Museologie van het Oude Nabije Oosten

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten

BA3 Studenten Archeologie van de Universiteit Leiden zijn vrijgesteld van de ingansgeis Archeologie van het Oude Nabije Oosten en hebben toegang tot deze cursus, op voorwaarde van beschikbare plaatsen.

Beschrijving

Inleiding in de rol die hedendaagse musea spelen in het beheer en onderzoek van de materiële resten van de beschavingen van het Oude Egypte en het Oude Nabije Oosten en in de beeldvorming daarvan binnen onze eigen cultuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorsprong van de hedendaagse collecties van oudheden uit deze gebieden, en van het Rijksmuseum van Oudheden in het bijzonder. Vervolgens worden de diverse praktische en theoretische kanten behandeld van het omgaan met museale objecten, en van de vaardigheden die daarvoor benodigd zijn.
Door gastlezingen van specialisten zoals bijvoorbeeld museumcuratoren en archeologiedocenten krijg je een inclusief beeld van het museumwezen.

Leerdoelen

  • Een beeld krijgen van de historische omstandigheden waaronder de hedendaagse collecties uit het RMO ontstonden, en van hun onderlinge samenhang.

  • Begrip verwerven van de praktische en ethische regels waaraan werk in een museum moet voldoen.

  • Analyseren van presentaties van museale objecten, en zelf een dergelijke presentatie ontwerpen.

  • Zelfstandig bestuderen van literatuur over het onderwerp.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing van collegestof en literatuurlijst door middel van een schriftelijk tentamen met korte open vragen aan het eind van het semester: 50%
Toetsing van basale vaardigheden door middel van een schriftelijk werkstuk, eveneens aan het eind van het semester: 50%

Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Herkansing

Alleen het tentamen mag worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Literatuurlijst

De Lectuur/ artikelen wordt in de Syllabus bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen

Bij gebleken te weinig beschikbare plaatsen, hebben hoofdvakstudenten Oude Nabije Oosten-studies voorrang.