Studiegids

nl en

Politiek en cultuur

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies / specialisatie Modern Midden-Oosten, die door de examencommissie zijn toegelaten tot het schaduwprogramma.
Een beperkt aantal plaatsen is beschikbaar voor keuzevakstudenten waarbij studenten van de BA Midden-Oostenstudies voorrang hebben.

Beschrijving

Vanwege de covid-omstandigheden is dit interactieve college veranderd in een lees- en discussiecollege. De vraag die centraal staat is wanneer een verschijnsel 'islamitisch' genoemd kan worden. Vrouwenbesnijdenis (FGM), geweld in naam van islam, Europese vormen van islam - gaat het om politieke fenomenen, culturele, of toch religieuze? De discussie hierover wordt klassikaal gevoerd aan de hand van enkele toonaangevende teksten, waarbij het boek What is Islam? van Shahab Ahmed centraal staat. Studenten dienen deze teksten nauwgezet te bestuderen, die klassikaal met de docent te bespreken, en daarover wekelijks (korte) essays te schrijven.

Leerdoelen

  • Kennis: de student verkrijgt kennis over opvattingen van enkele toonaangevende auteurs

  • Inzicht: de student krijgt inzicht in manieren van denken over de rol van islam in actuele politieke en culturele vraagstukken

  • Vaardigheden: de student leert zich mondeling en schriftelijk uit te drukken over complexe vraagstukken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Dit is een actief werkcollege, waarvoor de student wekelijks teksten moet bestuderen, regelmatig schriftelijke opdrachten moet inleveren en tijdens college de eigen analyses en inzichten moet verwoorden.

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur
Deelname college (12 x 2) 24
Voorbereiden college (lezen literatuur) (12 x 10) 120
Essays (10 x 5) 50
Eindopdracht 86

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
1 Mondelinge expressie en deelname 20%
2 Essays (10x) 40%
3 Eindopdracht 40%

De student dient wekelijks schriftelijke opdrachten in te leveren en tijdens college opdrachten te vervullen. In totaal verricht de student 22 opdrachten . Voor elke opdracht krijgt de student cijfers waarvan het gewogen gemiddelde het eindcijfer bepaalt. Een niet-gemaakte opdracht wordt beoordeeld met cijfer ‘1’, ongeacht de reden voor het niet maken. De twee laagste cijfers worden niet meegewogen (dit betekent dat de student ervoor kan kiezen om twee opdrachten niet te maken, of dat twee opdrachten worden gemist wegens absentie of ziekte).

Herkansing

Een niet-gemaakt opdracht wordt beoordeeld met cijfer ‘1’, ongeacht de reden voor het niet maken. Herkansing voor niet-gemaakte of slecht-gemaakte opdrachten is niet mogelijk.

Nabespreking tentamen

Niet van toepassing.

Literatuur

Iedere student dient het boek aan te schaffen van Shahab Ahmed, What is Islam? Princeton University Press, 2016. Overige literatuur staat vermeld op het Programma (Brightspace) en is beschikbaar via de bibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.