Studiegids

nl en

Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Het volgende vak dient succesvol te zijn afgerond:

Esthetica

Beschrijving

In dit college staan belangrijke publicaties centraal die als mijlpalen worden beschouwd binnen de kunsthistorische wetenschap. Tijdens dit responsiecollege maken de studenten kennis met methodologie en met het kunsthistorisch debat in heden en verleden. De docent maakt daarbij gebruik van voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiedenis in Leiden. Studenten bekwamen zich gedurende deze cursus in het kritisch reflecteren op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis. Als zodanig vormt deze cursus een belangrijke opmaat naar het zelfstandig kunnen schrijven van het BA-eindwerkstuk en vormt het daarmee het sluitstuk van de leerlijn academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Studenten leren vertrouwd te raken met de theorieën en onderzoeksmethoden van belangrijke kunsthistorische denkers uit heden en verleden.

 • Studenten leren teksten van belangrijke kunsthistorische denkers in hun veelzijdigheid te analyseren en leren daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te beantwoorden.

 • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in een zelfgekozen onderzoeksveld.

 • Studenten leren kunsthistorische onderzoeksmethoden te beoordelen op hun bruikbaarheid voor een beperkt kunsthistorisch onderzoek, bijvoorbeeld voor het schrijven van het BA-eindwerkstuk.

 • Studenten verwerven inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD-niveau, dat aan de hand van deze geboden invalshoeken en methodes mogelijk is.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Paper (50%)

 • Paper (50%)

Weging

Het gewogen gemiddelde van de opdrachten moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Het cijfer per individueel paper moet ook minimaal een 6 zijn.

Herkansing

Alle opdrachten waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Richard Shone, John-Paul Stonard, The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. Londen: Thames & Hudson, 2013

 • Zie Brightspace voor een lijst met aanvullende primaire bronnen.

Inschrijven

uSis

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen