Studiegids

nl en

Griekse literatuurgeschiedenis en pensum

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2) en kan gevolgd worden nadat de student de vakken Grieks poëzie: drama (BA1) én ofwel Grieks poëzie: Homerus (BA2) ofwel Grieks proza: Herodotus (BA2) met goed gevolg heeft afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen: literatuurgeschiedenis en pensum.

Ten eerste wordt de geschiedenis van de Griekse literatuur behandeld, van Homerus tot de late oudheid. De colleges geven een overzicht van de belangrijkste periodes, genres en auteurs. Er wordt aandacht besteed aan de archaïsche en de klassieke periode, maar ook aan de hellenistische tijd en de Griekse literatuur van de keizertijd. Auteurs die al aan de orde zijn geweest in het studieprogramma (Homerus, Herodotus, Sophocles, Plato) worden in hun literaire en historische context geplaatst. Andere auteurs en werken (bijvoorbeeld Hesiodus, lyriek, komedie, hellenistische poëzie) worden geïntroduceerd en toegelicht. Ter voorbereiding van de colleges lezen de studenten de literatuurgeschiedenis van K.J. Dover: Ancient Greek Literature (Oxford 1980).

 • colleges literatuurgeschiedenis met voorbereiding (1.0 ec);

 • literatuurgeschiedenis: K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980 (1.0 ec).

Ten tweede lezen de studenten zelfstandig een pensum Griekse literatuur van middelmatige moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt hierbij op de technische beheersing van het Grieks: de toets omvat vertaling van en vragen over grammatica, vorm en stijl van de tekst; daarnaast worden er ook enige begripsvragen gesteld. De begeleiding van het pensum vindt plaats via Brightspace en in vragenuren. Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Homerus, Odyssee 6 en 8.256-586 (met commentaar van Garvie) (1.0 ec);

 • Euripides, Bacchae (met commentaar van Dodds) (2.0 ec).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student heeft:

 • overzichtskennis van de Griekse literatuurgeschiedenis. (I.ii, vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • zelfstandige lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerische epiek en klassieke tragedie: het formuleren van een vertaling gelezen stof en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen zoals een woordenboek, grammatica en commentaar. (I.i; II.i, iii, vii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (literatuurgeschiedenis) en begeleide zelfstudie (pensum).Elk college bestaat uit één uur literatuurgeschiedenis en één uur Grieks lezen.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

 • Bij de tussentoets Grieks wordt één onderdeel afgelegd: Homerus, Odyssee (1 ec);

 • bij de eindtoets Grieks worden de resterende onderdelen afgelegd: Euripides (2 ec) en Literatuurgeschiedenis (2 ec).

Weging

 • Literatuurgeschiedenis = 40% (= 2 ec)

 • Homerus, Odyssee = 20% (= 1 ec)

 • Euripides, Bacchae = 40% (= 2 ec)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • Onvoldoende deeltoetsen mogen herkanst worden: een onvoldoende tussentoets wordt herkanst bij de eindtoets, een onvoldoende eindtoets wordt herkanst bij de herkansing;

 • Voldoende deelcijfers blijven gedurende het gehele studiejaar staan maar vervallen daarna;‬

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Homerus:

 • Homerus, Odyssee 6 & 8.256-586;

 • tekst en commentaar: A.F. Garvie, Homer, Odyssey, Books VI-VIII, Cambridge 1994.

Euripides:

 • Euripides, Bacchae;

 • tekst en commentaar: E.R. Dodds, Euripides, Bacchae, Oxford 1986.

Literatuurgeschiedenis:

 • K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.