Studiegids

nl en

Letterkunde: Poésie et théâtre

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben. (Andere studenten: toelating in overleg met de docent.)

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2021-2022 en niet in studiejaar 2022-2023.

Beschrijving

Poëzie en toneel hebben in Frankrijk in de loop der eeuwen vele verschijningsvormen gehad: Classicisme, “préciosité”, barok, fin-de-siècle experimenten, politiek geëngageerde poëzie en toneel, “théâtre de l’absurde”, Oulipo poëzie en ‘performances’ waarin poëzie en theater elkaar vinden… In dit college lezen en bestuderen we een aantal hoogtepunten van de zestiende eeuw tot nu. In het practicumgedeelte van dit college leer je zelf literaire teksten analyseren met behulp van de basisbegrippen uit de versificatie, de stijlleer, de poëzie-analyse en de toneelanalyse. Je leert daarnaast schriftelijk en mondeling verslagleggen van je bevindingen, waarbij je, samen met andere studenten, oefent in het hardop voorlezen/voordragen van een toneelscène.

Leerdoelen

 • Kennis van een aantal sleutelteksten

 • Deze teksten kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische en literaire kaders

 • Poëzie en toneelteksten leren analyseren aan de hand van de gangbare literaire methodes

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses

 • Groepsgewijs oefenen in het hardop voorlezen/voordragen van een theaterscène.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen
Practicum (1 schriftelijke en 1 mondelinge opdracht)

Weging

Schriftelijk eindtentamen met open vragen 60%
Practicum 40% (2 x 20%)

Voor het eindtentamen moet tenminste een 5.5 behaald worden. Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Het eindtentamen kan herkanst worden. Hiervoor moet tenminste een 5.5 behaald worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Jean Racine, Phèdre (Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse)

 • Molière, Les précieuses ridicules (Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse)

 • Alfred Jarry, Ubu roi (Gallimard, Folio Classique)

 • Jean-Paul Sartre, Huis clos (Gallimard Folio Théâtre)

 • Samuel Beckett, En attendant Godot (Minuit)

 • Alain Vaillant, La poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques (Armand Colin Collection 128)

 • De overige literatuur wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.