Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur (Werkcollege, onderzoek, uitwerking en afronding)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Zo ver gevorderd zijn dat men binnen het lopende academisch jaar de bachelor behaalt.

Beschrijving

BA-eindwerkstukken worden geschreven in overleg met een begeleider van de opleiding Frans op het gebied van de Franse taalkunde of letterkunde, met dien verstande dat de student zich in het desbetreffende vakgebied heeft bekwaamd door het volgen van een aantal séminaires.

Het studieonderdeel BA-eindwerkstuk bestaat uit twee delen: een werkcollege en het individueel verrichten van een onderzoek (en schriftelijk verslag doen daarvan). Het werkcollege valt onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren, het onderzoek onder verantwoordelijkheid van de scriptiebegeleider.

Het werkcollege bestaat uit vijf bijeenkomsten waar de student op uiteenlopende manieren met zijn/haar eindwerkstuk bezig is: met het scherpstellen van een eigen onderzoeksvraag, met het doen van literatuuronderzoek, met het presenteren ervan, het kritisch bekijken en corrigeren van elkaars teksten, en het geven van een eindpresentatie van de resultaten van het onderzoek.

Studenten worden in een vroeg stadium aan een begeleider gekoppeld en ook aan een medestudent die fungeert als ‘scriptiemaatje’. Data bijeenkomsten:

  • September

  • November

  • Februari

  • Maart

  • Mei/juni

Leerdoelen

De student is in staat om: a. onder begeleiding een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren die getuigt van inzicht in de elementaire wetenschappelijke vragen en de belangrijkste opvattingen binnen het vakgebied; b. op een synthetische en inzichtelijke manier verslag te doen van secundaire wetenschappelijke literatuur; c. basisbegrippen en -methoden op een inzichtelijke wijze toe te passen op een beperkt corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – primair bronnenmateriaal; d. helder en correct te formuleren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege (deelname verplicht) en begeleide zelfstudie.

Toetsing en weging

Deelname aan het werkcollege is verplicht. Het eindcijfer is het cijfer van het eindwerkstuk. Dit kan pas gegeven worden als aan de verplichtingen van het werkcollege is voldaan. Indien de student(e) vanwege buitenlandverblijf of andere bijzondere gevallen het werkcollege niet of slechts gedeeltelijk kan volgen, dient hij/zij vóór aanvang van de colleges contact op te nemen met een van de coördinatoren. Het BA-eindwerkstuk wordt zowel door de begeleidende docent als door een meelezer beoordeeld.

Literatuurlijst

  • Syllabus Ecrire son mémoire de bachelor (in Brightspace)

  • Specifieke literatuur afhankelijk van het gekozen onderwerp

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijk vragen over het (BA-eindwerkstuk)werkcollege kun je contact opnemen met: Dr. A. Schulte Nordholt

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Franse taal en cultuur.

Opmerkingen

Ter voorkoming van studievertraging is het noodzakelijk in een vroeg stadium (dat wil zeggen eind 2e of begin 3e jaar) te komen tot vaststelling van het onderwerp van de scriptie. De keuze hiervan dient altijd vooraf te worden vastgelegd in overleg met de docent die het BA-eindwerkstuk begeleidt. Ter oriëntatie kan de student scripties kunnen raadplegen die ter inzage liggen op het secretariaat.

Bij problemen omtrent de keuze van een scriptie-onderwerp, kan de student zich wenden tot de studiecoördinator.

Zie verder Studietips Facultaire regeling BA-werkstuk