Studiegids

nl en

Taalkunde III: De la forme au sens

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden. Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2020-2021 en niet in studiejaar 2021-2022.

Beschrijving

De colleges Taalkunde III bieden de studenten een dieper inzicht in de morfologie, de semantiek en de pragmatiek van het Frans. De morfologie bestudeert de structuur van woorden, de semantiek bestudeert de elementen die bijdragen tot de betekenis van woorden en zinnen en de pragmatiek hoe taal gebruikt kan worden om zaken naast de letterlijke betekenis te communiceren. We gaan tijdens het college op zoek naar de regelmatigheden van morfologische, pragmatische en semantische fenomenen. Naast het college wordt door de studenten in zelfstudie kennis gemaakt met de sociolinguïstiek. De studenten maken ondermeer een werkstuk waarin ze sociolinguïstische aspecten van het Frans in een Franstalig land bestuderen, of van een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf.

Premasterstudenten kunnen in plaats van Taalkunde III ook de cursus Séminaire de recherche: Le français en Afrique et aux Caraïbes: changement linguistique, créolisation et langues de jeunes volgen. Zie de Pre-master French Literature and Culture voor meer informatie.

Leerdoelen

Studenten leren abstracte regels te formuleren voor concrete taalfeiten. Ook krijgen studenten inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen. Bij het onderdeel sociolinguïstiek wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

  • Tentamen 70 %,

  • Werkstuk Sociolinguïstiek 20%

  • Huiswerkopdrachten 10 %

Herkansing en weging

Bij onvoldoende resultaat kan het tentamen (70%) worden overgedaan en het werkstuk (20%) binnen een beperkte termijn worden overgemaakt .

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Syllabus morfologie (via Brightspace)

  • Een aantal hoofdstukken van: Brousseau, A.M. et Y. Roberge. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: Fides, 2000 (hoeft niet aangeschaft te worden)

  • Exempliers (via Brightspace)

  • J.-L. Calvet, 1993. La sociolinguistique, PUF (Que sais-je? n° 2731)

  • Een wetenschappelijk artikel over de pragmatiek

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.D. Jourdain

Opmerkingen

Niet van toepassing.