Studiegids

nl en

Middeleeuwen I: Littérature du Moyen Âge

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De studenten volgen een wekelijks lectuurprogramma waarbij verschillende middeleeuwse narratieve teksten aan bod komen. In het college wordt ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. De tekst wordt tijdens het college bediscussieerd door de studenten. Studenten leren literaire teksten te analyseren en mondeling en schriftelijk verslag te leggen van hun bevindingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve genres van de middeleeuwse literatuur; de student kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoï te herkennen in middeleeuwse teksten, die de student kan plaatsen in een sociale context en waarop de student kritische reflectie kan bieden. Daarnaast heeft de student inzicht verworven in de cultuurhistorische realia van de Middeleeuwen. De student leert mondeling en schriftelijk verslag te leggen van diens analyses.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • Practicum

Weging

 • Schriftelijk tentamen met open vragen 60%

 • Practicum 40%
  Voor het tentamen moet tenminste een 5.5 behaald worden.

Herkansing

Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a.,Mille ans de littérature française, Nathan.

 • Chanson de Roland, éd. & trad. fr. I. Short, Paris, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4524; ou éd. & trad. fr. J. Dufournet, Paris, GF-Flammarion no 554.

 • Lais de Marie de France, éd. & trad. fr. L. Harf-Lancner (& K. Warnke), Paris, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4523; ou éd. & trad. fr. A. Micha, Paris, GF-Flammarion no 759.

 • Chrétien de Troyes, Lancelot ou le Chevalier a la Charrette, Ed. + trad. Ch. Mela, Livre de Poche 4527 (lettres gothiques) ou : Ed. M. Demaules/ Trad. D. Poivion, P., Folio classique 2402.

 • Le Roman de Renart, branches II et Va, éd. et traduction J. Dufournet & A. Méline, Paris: Flammarion, vol. 1er, collection «GF» no 418.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.