Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Chinastudies

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Een volledig afgeronde propedeuse BA Chinastudies.

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan een BA3-focuscollege. Hierdoor is het eindwerkstuk ingebed binnen een regulier college, en kan de student kennis en vaardigheden die hij/zij tijdens het bewuste college verwerft onmiddellijk toepassen bij schrijven van het eindwerkstuk. Bovendien krijgt de student bij het college al gerichte begeleiding en feedback van de docent op zijn/haar eindwerkstuk.

Bepalingen

 • Onderwerpskeuze. Omdat het BA-eindwerkstuk geschreven wordt binnen het kader van een focuscollege, zal het qua onderwerp nauw op dat van het college aansluiten. Met andere woorden: het is niet mogelijk een onderwerp te kiezen dat buiten de inhoudelijke opzet van het bewuste BA3-focuscollege valt. Bijvoorbeeld: bij een BA3-college over Chinese film is het niet mogelijk een werkstuk over Chinese televisieseries te schrijven.

 • Eerste stap. Uiterlijk vier weken na aanvang van het BA3-focuscollege geeft de student aan of hij/zij (a) een werkstuk wil schrijven als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie, of (b) in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk.

 • Inlevertermijn. De uiterste inleverdatum van het BA-werkstuk ligt vast: voor colleges van het eerste semester maandag 11 januari 2021 en voor colleges van het tweede semester maandag 7 juni 2021.

Leerdoelen

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek doen en schrijven van de scriptie.

Toetsing en weging

Toetsing

Wie een werkstuk schrijft als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie krijgt 5 ec voor het college, voor wie ervoor kiest in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk te schrijven leveren college en eindwerkstuk samen 10 ec op.

Vereisten

 • Omvang. Het BA-werkstuk telt plm 8500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. De begeleider kan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

 • Eindversie. De eindversie van het BA-eindwerkstuk wordt in tweevoud ingeleverd: een exemplaar voor de begeleider en een exemplaar voor de tweede lezer.

 • Cijfer. Het cijfer voor het BA-eindwerkstuk wordt uitsluitend en alleen bepaald op basis van de kwaliteit van het werkstuk zelf; werk, zoals opdrachten, dat tijdens het college is gedaan, mag niet in het cijfer verdisconteerd worden.

 • Taal. Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

 • Gebruik Chineestalig materiaal. Gebruik van Chineestalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) kan niet worden verplicht, maar moet wel worden aangemoedigd, vooral bij die studenten die een jaar in China zijn geweest.

Herkansing

 • Wie op de uiterste inleverdatum een werkstuk heeft ingeleverd dat onvoldoende is, mag het werkstuk herschrijven en een nieuwe versie inleveren tot de laatste dag van de laatste toetsweek van het volgende semester, zonder echter nog aanspraak te kunnen maken op begeleiding (ook in onderwijsvrije periodes bestaat er geen aanspraak op begeleiding).
  NB1: Wie op de uiterste inleverdatum niet iets heeft ingeleverd dat de docent beschouwt als een serieuze versie van een werkstuk, krijgt deze extra inleverkans niet.
  NB2: Het gaat hier om een herkansing: voldoendes kunnen niet worden herkanst; de extra termijn mag dus niet worden gebruikt om een voldoende werkstuk te verbeteren.

Literatuurlijst

-

Inschrijven

-

Contact

Neem voor informatie contact op met je supervisor of met je studie adviseur.

Opmerkingen