Studiegids

nl en

Mandarijn IB

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Chinastudies.
Dit college is alleen toegankelijk na het behalen van een voldoende op het slottentamen Mandarijn IA van het eerste semester.

Beschrijving

Tijdens intensieve werkcolleges op dinsdag, donderdag en vrijdag leer je Mandarijn in kleine werkgroepen. Je leert ongeveer 1300 woorden en zo’n 850 traditionele karakters (dus geen vereenvoudigde karakters!) schrijven, lezen, (uit)spreken en verstaan.
Op maandag is er een gezamenlijke werkgroep ‘Grammatica van het Mandarijn’.
Om de taal en de uitspraak (de tonen!) goed onder de knie te krijgen, krijg je in het tweede semester een uur talenlab.
Alle aangeboden colleges voor het vak Modern Chinees zijn verplicht. Je zult snel genoeg merken dat intensieve voorbereiding, aanwezigheid in de klas en het herhalen van de stof je alleen maar helpt de taal onder de knie te krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken en verstaan: De student kan een eenvoudige conversatie voeren in het Mandarijn met een correcte uitspraak, beheersing van een elementaire woordenschat (ongeveer 1300 woorden) en met gebruikmaking van de meest gebruikelijke zinsconstructies.

 • Lezen en schrijven: De student beheerst ongeveer 850 karakters in de traditionele, niet afgekorte vorm actief en passief, kan teksten in deze karakters opschrijven, oplezen en vertalen in goed Nederlands.

 • Taalkundige kennis & apparaat: basiskennis over de Chinese taalsituatie in heden en verleden; de ontwikkeling van het Chinese schrift; transcripties van het Mandarijn; taalkundige termen, met name toegepast op het Mandarijn; en praktische woordenboekvaardigheden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, moet dit vooraf aan de coördinator (mw. Ans de Rooij) melden. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator, mw. drs. A.B. Amir.

N.B.: Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk. Overleg met de studiecoördinator wat de mogelijkheden zijn.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van Mandarijn 1B komt als volgt tot stand:

 • schriftelijke toets 1 (de ‘karaktertoets’ aan het einde van het 1e blok) 20%

 • huiswerkopdracht(en) in de loop van het 2e blok 5%

 • mondelinge opdracht (als audio file inleveren) 10%

 • schriftelijke eindtoets (aan het einde van het 2e blok) 65%

NB

 • De eindtoets moet voldoende zijn om het vak Mandarijn 1B te halen.

 • Alleen bij een onvoldoende op een tentamen mag de student deelnemen aan de herkansing. Per tentamen is er één herkansingsgelegenheid.

Nabespreking tentamen

Bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven waar en wanneer de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Gehele jaar:

 • J. Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq 5e druk, 2019, of eerdere druk.

 • Syllabus: Ans de Rooij, Wang Ying-ting, Belangrijke woordenlijst bij Integrated Chinese third edition. Leiden: 2021, via Brightspace worden de verkoopgegevens bekend gemaakt.

Tweede semester:

 • David Moser, A billion voices, 2016

 • Drie boeken uit de serie Integrated Chinese 4th edition: Volume 2: in traditional characters! (3 boeken):

 1. Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Textbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911400
 2. Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Workbook (Paperback, Traditional), ISBN: 9781622911424
 3. Integrated Chinese, Volume 2, 4th Ed., Character Workbook (Paperback, Simplified & Traditional), ISBN: 9781622911448

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

*Voertaal
Nederlands en Engels

*Studielast (toelichting)
Voor het hele jaar: 25 EC * 28u = 700 uur

2e semester:

 • 9 uur werkgroepen per week, 12 weken per semester (12 × 9 uur = 108 uur )

 • colleges voorbereiden: 12 uur voorbereiding per week (12 × 12 uur = 144 uur)

 • colleges uitwerken: 3 uur per week (12 × 3 = 36 uur)

 • 2x toetsen leren: 2 × 14 uur = 28 uur

*Brightspace Brightspace wordt gebruikt voor informatievoorziening, het plaatsen van lesmateriaal, bekendmaking van resultaten e.d.