Studiegids

nl en

Retorica en Sociale Media

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Sociale media zijn in rap tempo de belangrijkste platforms geworden waarmee we elkaar informeren, amuseren – en overtuigen. De kennis en kunde van overtuigingskracht – retorica – is meer dan tweeduizend jaar oud, maar actueler dan ooit. Wat is de rol van retorica in de social media? En hoe wordt die retorica beïnvloed door specifieke kenmerken van deze actuele platforms? In dit college bestuderen we hoe media en platforms zich sinds de oudheid steeds vernieuwen en hoe politici, activisten, bloggers en vloggers – de redenaars van vandaag - de retorische principes met grote creativiteit telkens weer op een andere manier toepassen. Hoe werkt clickbait en hangt dat samen met het klassieke attentum parare? Hoe functioneren hashtags als bondigheid extreem belangrijk is, zoals op Twitter? Hoe gebruiken marginale groepen sociale media om hun issues op de agenda te krijgen? Hoe belangrijk zijn authenticiteit en ethos in een wereld vol trollen? Bedrijven, instellingen, politici, zelfs rechtbanken zetten social media in om hun publiek te informeren en overtuigen. Welke specifieke balans tussen logos, ethos en pathos treffen we daar aan, maar ook bij hoe nieuwsmedia communiceren via sociale media, bij corporate greenwashing? In een hoorcollege maken studenten kennis met theorieën uit journalism studies, sociale psychologie en moderne retorica; in een werkcollege passen ze die toe op moderne cases.

Leerdoelen

Studenten hebben een overzicht van typen sociale media en hun verschillende functies, en kennis van en inzicht in de rol die sociale media spelen in onze samenleving, in het bijzonder (a) bij de verspreiding van nieuws en kennis en (b) bij het realiseren van een online identiteit door middel van zelfrepresentatie in de sociale media via Social Network Sites (SNS’s). Ze kunnen die kennis plaatsen in een historisch perspectief.
Ze zijn in staat om:

 • een analyse van een specifieke SNS te maken volgens het Model Van Dijck (Van Dijck 2013).

 • teksten te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van onderzoeksliteratuur (onderzoeksvaardigheden: heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag).

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag te presenteren in een helder en beargumenteerd paper met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (presentatie en schriftelijke vaardigheden).

 • deze onderzoeksbevindingen uit te werken in een kort maar helder en toegankelijk geschreven paper (schriftelijke vaardigheden).

 • actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Aanwezigheid

Bij deze cursus is aanwezigheid verplicht. Studenten mogen maximaal twee maal met een goede reden afwezig zijn.

Toetsing

 • Een reeks korte opdrachten gedurende de collegeperiode die worden afgetekend;

 • Een schriftelijk tentamen (individueel) met korte essayvragen tijdens de midterm tentamenweek;

 • Een essay-opdracht aan het eind van de collegeperiode.

Weging

 • Korte opdrachten moeten voor 80% op tijd zijn ingeleverd en met een voldoende gehonoreerd;

 • Schriftelijk tentamen midterm 40%;

 • Essay 60%.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van de deelcijfers moet voldoende (minimaal 5,5, wordt afgerond op 6,0) zijn. Voor iedere opdracht is er een herkansing mogelijk. Het hoogste cijfer telt. Een herkansing behelst een NIEUWE opdracht, niet een herziening van reeds ingeleverd werk.

Het herkansen van een voldoende mag maximaal driemaal tijdens de gehele bacheloropleiding

Inzage en nabespreking

Nabespreking van opdrachten en tentamen gebeurt tijdens college of na afloop van het laatste college.

Literatuurlijst

Aan te schaffen literatuur wordt bekend gemaakt bij eerste collegebijeenkomst.

Aanbevolen:

 • Fuchs, C. (2013). Social media: A critical introduction. Sage.

Verder gebruiken we onder voorbehoud de volgende literatuur (digitaal beschikbaar, onder meer via de UB):

 • Burger, P. (2014). Monsterlijke verhalen: misdaadsagen in het nieuws en op webforums als retorische constructies. Boom Lemma, Den Haag (Open access)

 • Grafström, M., & Falkman, L. L. (2017). 'Everyday narratives: CEO rhetoric on Twitter'. Journal of Organizational Change Management, 30(3).

 • Howard, R.G. (2008a). The vernacular web of participatory media. Critical Studies in Media Communication 25, 490-512.

 • Sumner, E. M., Ruge-Jones, L., & Alcorn, D. (2017). A functional approach to the Facebook Like button: An exploration of meaning, interpersonal functionality, and potential alternative response buttons. New Media & Society, 1461444817697917.

Overige artikelen en literatuur worden in het programmaoverzicht bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Studenten schrijven zich alleen in voor het hoorcollege.

Studenten die dit vak als keuzevak willen volgen, dienen contact op te nemen met de studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Voor alle colleges geldt een aanwezigheidsverplichting van minimaal 80%.