Studiegids

nl en

Methoden en theorieën van Journalism Studies

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit college (deels hoor-, deels werkcollege) behandelt de wijzen waarop onderzoek gedaan wordt naar journalistiek. Journalism Studies is een zich snel ontwikkelende internationale discipline die theorieën en methoden van aanpalende wetenschapsgebieden zoals psychologie, sociologie en antropologie adapteert. De hoorcolleges behandelen die onderzoeksmethoden en en passant komen enkele belangrijke theorieën aan de orde. Daarnaast gaat dit college over het zelf uitvoeren van media-onderzoek. Er komen vier á vijf onderzoeksmethoden expliciet aan bod, verdeeld over kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwantitatief: survey, kwantitatieve inhoudsanalyse en/of experimenteel mediaonderzoek. Kwalitatief: interview (focusgroep), kwalitatieve inhoudsanalyse en nieuwsetnografie. Dit college vormt een voorbereiding op de (onderzoeks)stages in het tweede semester van deze Minor.

Week 1-6 zijn hoorcolleges. Week 7 is tentamenweek. Week 8, 9 en 10 zijn bestemd om zelf aan het onderzoek te werken. Docenten zijn stand by voor coaching van onderzoekgroepjes op afspraak.

In de laatste drie colleges (week 11-13) presenteren studenten hun onderzoeksresultaten in een mondelinge presentatie.

Aan het eind van het college bevindt zich in het portfolio van de student:

 • Onderzoeksplan

 • PowerPoint-presentatie van eigen onderzoek

Leerdoelen

Na afloop van de colleges hebben studenten kennis en inzicht in:

 • De belangrijkste elementaire vragen bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek

 • Zes methoden en technieken van mediaonderzoek en daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek

 • Vinden en ontsluiten van informatie van zeer uiteenlopende aard en complexiteit met behulp van traditionele en moderne technieken (internet, klassiek literatuuronderzoek, interview met specialist)

 • Het helder en goed opgebouwd mondeling presenteren van zelfstandig verzamelde en geanalyseerde informatie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk openboektentamen met open vragen

 • Presentatie & onderzoeksopdracht

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt in principe een aanwezigheidsplicht. (Zie hieronder bij Vrijstelling). Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.

Vrijstelling: Voor vakken in de minor worden geen vrijstellingen verstrekt. Studenten die menen reeds voldoende vakken gevolgd te hebben op het gebied van methoden en technieken van journalism studies, communicatiewetenschappen of mediastudies, kunnen een verzoek doen om in aanmerking te komen voor de verdiepingsvariant. Voor hen geldt dan een vrijstelling voor het bijwonen van de hoorcolleges; zij stromen halverwege na het tentamen in voor deelname aan de onderzoeksopdracht. In plaats van de hoorcolleges en schriftelijk tentamen, doen ze mondeling tentamen over een verdiepende leeslijst en een zelf geschreven responspaper. Leeslijst en paper-opdracht worden in de tweede week van de hoorcolleges verstrekt.

Let op: om in aanmerking te komen voor deze verdiepingsvariant dient de student bij de docenten per e-mail uiterlijk woensdag 12.00u in week 2 van de hoorcolleges een verzoek in, met daarin 1.) een motivatiebrief, 2.) bewijsstukken van behaalde cijfers en studiepunten plus 3.) een vakkenbeschrijving van de relevante gevolgde vakken op het gebied van methoden en technieken. Het mondeling tentamen wordt afgenomen door twee docenten tijdens de week van het tentamen. Essay wordt een week tevoren ingeleverd.

Weging

 • Schriftelijk openboektentamen met een beperkt aantal vragen (2-4) (40%)

 • Presentatie & onderzoeksopdracht (60%)

Herkansing

Het tentamen kan eenmaal herkanst worden. Bij herkansing geldt niet het hoogste maar het laatst behaalde cijfer. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (cijfer wordt dan een 6). Deelcijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende studiejaar.

Indien er minder dan 11 studenten moeten herkansen voor het openboektentamen, kunnen docenten ervoor kiezen een mondeling tentamen af te nemen.

De onderzoeksopdracht kan niet worden overgedaan. Bij een onvoldoende beoordeling van de opdracht wordt een nieuwe onderzoeksopdracht verstrekt die een replicatie behelst van eerder door anderen uitgevoerd onderzoek. Er kan geen presentatie meer worden gehouden. In plaats daarvan wordt een uitgebreider onderzoeksverslag gevraagd. Richtlijnen worden verstrekt bij de opdracht.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:

Koetsenruijter, W., & Van Hout, T. (2018). _Methoden voor journalism studies. _ Den Haag: Boom Lemma, 2e druk. (Let op: schaf de tweede druk aan!)
Wahl-Jorgensen, Karin, & Hanitzsch, Thomas (Eds.). (2009). The Handbook of Journalism Studies. London: Routledge. (gratis te downloaden via internet)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen