Studiegids

nl en

Inleiding in de journalistiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met de minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald

Beschrijving

Dit vak biedt een introductie op de journalistiek als maatschappelijk fenomeen. De twaalf hoorcolleges zijn onderverdeeld in vier thema’s.

We beginnen in de eerste colleges met een schets van het Nederlandse medialandschap en de geschiedenis ervan. De focus ligt daarbij op de kranten, de omroep en internet. Wat zijn de belangrijke mediatitels? Wie zijn de eigenaren? Hoe worden ze gefinancierd? En wat zijn de belangrijke ontwikkelingen in het medialandschap?

Vervolgens gaan we verder met de vraag: Wat is journalistiek? Uitgebreid wordt de maatschappelijke rol van de journalistiek besproken. Als fundament van een democratie en als mensenrecht. Waarom wordt de journalistiek de Vierde Macht genoemd? Heeft de journalist een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wie mag zich eigenlijk journalist noemen? En wat houdt journalistieke objectiviteit precies in?

Als derde thema richten we ons op de journalistieke praktijk: hoe ziet het werk van journalisten eruit? Hoe selecteren journalisten het nieuws? Wat zijn nieuwswaarden? Welke rol spelen woordvoerders en voorlichters in de totstandkoming van nieuws? Aan welke spelregels moeten journalisten zich houden? Wat is het verschoningsrecht? Wat zijn journalistieke normen waarden (ethiek, codes, Raad voor de Journalistiek)? Dient een journalistieke keuze altijd het algemeen belang?

Tot slot maak je kennis met een aantal journalistieke velden, zoals de politieke journalistiek en de sportjournalistiek. Wat zijn de eigenaardigheden van deze journalistieke velden? Welke krachten spelen er?

Behalve wekelijkse hoorcolleges vinden enkele gastcolleges plaats, waarin mensen uit de journalistieke praktijk komen vertellen over hun werk. Deze gastcolleges sluiten aan op het thema van de hoorcolleges van de betreffende week.

Daarnaast neem je deel aan werkcolleges waarin je kennismaakt met een aantal basale journalistieke vaardigheden.

Het vak Inleiding in de journalistiek sluit nauw aan bij de parallel gegeven cursus Journalistieke Vaardigheden waarin je zelf leert artikelen te schrijven. Samen bereiden de vakken je voor op het vak Internetjournalistiek in het tweede semester waarin je zelf aan de slag gaat met het maken en publiceren van journalistieke producties op een website.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kunnen studenten:

 • In hoofdlijnen aangeven hoe het Nederlandse medialandschap in elkaar steekt;

 • Beschrijven hoe dit landschap zich in het verleden heeft ontwikkeld;

 • Actuele trends en ontwikkelingen in dat medialandschap duiden;

 • Aangeven welke de kernwaarden zijn van de journalistieke professie;

 • Zelfstandig journalistieke ethische dilemma’s herkennen en beoordelen;

 • De overeenkomsten en verschillen benoemen tussen verschillende soorten journalistiek (print/omroep/internet);

 • Specifieke kenmerken onderkennen behorend bij gespecialiseerde journalistiek (o.m. algemene-, politieke-, lokale, buitenland-, sportjournalistiek);

 • Ontwikkelingen in de actualiteit zelfstandig beoordelen op hun journalistieke merites;

 • Kunnen uitleggen hoe een journalistiek product tot stand komt en welke middelen daarvoor worden gebruikt.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

● Tentamen

● Drie opdrachten

Weging

● Tentamen: 70%

● Drie opdrachten: 3 x 10% = 30%

Herkansing

Tentamen en elke opdracht kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het volgende boek (let op dat je de juiste editie uit het hieronder genoemde jaar hebt!):

 • Bardoel, J. & Wijfjes, H. (2015). Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Losse artikelen die worden aangeboden via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen