Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek I en II

Beschrijving

Het algemene doel van dit vak is studenten een overzicht te geven van de meest gebruikte onderzoeksmethoden binnen de criminologie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Studenten leren de juiste criminologische onderzoeksvragen te formuleren voor verschillende onderzoeksmethoden, de methoden op een adequate manier toe te passen, de data die hiermee verkregen wordt te analyseren en hierover op een wetenschappelijke manier te rapporteren. Binnen dit vak wordt een verdieping gegeven aan de methoden die in eerdere vakken van de bachelor Criminologie aan de orde zijn gekomen.

Studenten worden in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens de werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden en analysetechnieken worden geoefend. Elke onderzoeksmethode wordt behandeld in een aantal werkgroepen, waarin aan de hand van opdrachten en peerfeedback de methode wordt uitgediept. Bij iedere onderzoeksmethode hoort een schriftelijke eindopdracht.

Het vak hangt samen met M&T I en M&T II en andere vakken in de M&T leerlijn (waaronder Practicum Verklarende Criminologie en de Bachelorscriptie).

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Methoden en Technieken
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak is de student in staat:

 1. op basis van een criminologische onderzoeksvraag een passende onderzoeksmethode te selecteren (diepte-interviews, survey, documentanalyse of experimenten).
 2. de onderzoeksmethoden op een adequate manier toe te passen.
 3. de uitkomsten van data-analyse (zowel kwantitatief als kwalitatief) op een wetenschappelijk adequate manier te interpreteren.
 4. op een wetenschappelijke wijze schriftelijk te rapporteren over opzet en uitvoering van onderzoek.
 5. de sterke punten en beperkingen van de behandelde onderzoeksmethoden te benoemen en deze onderling te kunnen vergelijken.
 6. kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te coderen, in daartoe bestemde applicaties in te voeren, te bewerken en te analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: verschillende docent zijn betrokken per blok.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de verplichte huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Voor alle werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Inloopspreekuur: gedurende de looptijd van het vak, zal er wekelijks een inloopspreekuur gehouden worden (tijdstip wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van vier deeltoetsen (1 per onderzoeksmethode). Elke deeltoets telt voor 25% mee in het eindcijfer. Alle deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgerond. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. Alle deeltoetsen kunnen worden herkanst.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures Wordt tijdig aangegeven via Brightspace .

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De literatuur die is gebruikt bij het B1-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I’ en het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II’ en artikelen die t.z.t. via Brightspace bekend wordt gemaakt.

Leidraad:

 • Wordt aangeboden via Brightspace

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren, rapporteren van en kritisch reflecteren op onderzoek op academisch niveau. Verschillende onderzoeksmethoden zullen behandeld worden, zodat studenten in de praktijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opdracht, een passende onderzoeksmethode kunnen selecteren om een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, het onderzoek te kunnen uitvoeren, de onderzoeksresultaten op adequate wijze te kunnen rapporteren en onderzoek gedaan door anderen goed te kunnen beoordelen. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: dr. A.J. Barends

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl