Studiegids

nl en

Omgevingscriminologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De cursus heeft tot doel u kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de omgevingscriminologie. Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek. Ook krijgt u inzicht in analyses van ruimtelijke en temporele patronen. U leert wat de methoden van onderzoek en analyse in de omgevingscriminologie zijn, en hoe omgevingscriminologische inzichten in de praktijk geïmplementeerd worden. Centraal staan daarbij de volgende thema’s: 1) Ontstaan en ontwikkeling van omgevingscriminologie; 2) Verklaringen voor de ruimtelijke spreiding van criminaliteit; 3) Interventies in hoog risico omgevingen; 4) Kritische benadering van omgevingscriminologische verklaringen en interventies; 5) Hot spot analyse, mapping en geografisch profileren.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Professionele vaardigheden

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • basisbegrippen uit de omgevingscriminologie uitleggen;

 • omgevingscriminologisch theoretische benaderingen, onderzoeksmethoden en praktische toepassingen beschrijven, onderscheiden en problematiseren;

 • gericht relevante literatuur en informatie zoeken over een thema binnen de omgevingscriminologie;

 • sociaalwetenschappelijke kennis over omgevingscriminologie verwerken.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: max. 5

 • Docent(en): nog bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: max. 5

 • Docent(en): nog bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt door middel van instructies tijdens het vak en via Brightspace.

Andere onderwijsvormen

 • Omschrijving: Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Docent(en): nog bekend te maken

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een e-mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijke opdracht (100%)

Voor de eindtoets wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Inleverprocedures
De opdracht wordt digitaal via Brightspace en waar gewenst op papier ingeleverd volgens de instructies die tijdens het vak worden toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Hart, T. C., & Lersch, K. M. Space, Time, and Crime. Durham: Carolina Academic Press. Laatste druk.

 • Artikelen, bekend gemaakt via Brightspace.

Werkboek:

 • Via Brightspsace.

Reader:

 • Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Andresen, M.A., Brantingham, P.J. & Kinney, J.B. (Eds) Classics in Environmental Criminology. Co-published: Burnaby, BC, SFU Publications and Boca Raton, FL, Taylor & Francis. Laatste druk.

 • Felson, M. Crime and Nature. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Laatste druk.

 • Wortley, R., & Mazerolle, L. G. (Eds.) Environmental Criminology and Crime Analysis. Cullompton, UK; Portland, Or.: Willan. Laatste druk.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de verdeling van criminaliteit over de geografische ruimte. Er wordt kritisch gekeken naar waarom het criminaliteitsniveau in bepaalde gebiden hoger is dan gemiddeld, en naar de politiepraktijk en het beleid ten behoeve van preventie en repressie in hoog-risico gebieden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden
 • Kritisch denken

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat criminologie@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: dr. I. de Vries

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: na aanmelding via het secretariaat voor het wekelijkse spreekuur.

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl