Studiegids

nl en

Consciousness (Bewustzijn)

Vak
2021-2022

Toelatingseisen

Geen

Omschrijving

Bewustzijn is een van de meest intrigerende onderwerpen in de wetenschap. Deze cursus biedt een overzicht van de huidige theorieën en het wetenschappelijk onderzoek over bewustzijn. We behandelen vragen zoals: is de vrije wil een illusie, hebben dieren een bewustzijn, kan onze geest onafhankelijk van ons lichaam bestaan, en wat gebeurt er in onze hersenen gedurende andere staten van bewustzijn, bijvoorbeeld tijdens meditatie of het gebruik van psychedelische drugs? Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden deel-onderwerpen uit de cursus behandeld, waarbij een controverse centraal staat, die de studenten vervolgens bespreken in een academisch paper (werkgroepopdrachten). Het doel van de werkgroepbijenkomsten is de studenten te begeleiden bij de schriftelijke opdracht.

De student verwerft een breed begrip van de theorieën over en het onderzoek naar bewustzijn, en krijgt een beter begrip van hoe theoretische concepten en hypothesen op dit gebied kunnen worden toegepast in empirisch onderzoek en in de klinische praktijk.

De student leert niet alleen een academisch paper schrijven en beoordelen, maar ook hoe je met peer-feedback een paper kunt verbeteren. De student wordt getraind in wetenschappelijk schrijven (in het Engels), vinden van wetenschappelijke literatuur, analyseren, redeneren/argumenteren, rapporteren, en evalueren en professionele feedback leveren op het werk van peers.

Leerdoelen

De studenten zijn in staat de verschillende kernconcepten en theorieën op het gebied van bewustzijn te onderscheiden en te verklaren. Ook weten zij welke methodologieën er gebruikt worden bij het onderzoek naar bewustzijn.

Toepassen van kennis en begrip (academische vaardigheden): de studenten leren om een selectie van theoretische en praktische problemen op het gebied van het menselijk bewustzijn en de daarmee verbonden cognitieve processen te analyseren en parafraseren. Ook leren zij een op de empirie gebaseerde argumentatie te formuleren om controversen in het vakgebied te bespreken.

Algemene professionele vaardigheden: de studenten leren een wetenschappelijk verslag te schrijven, een bespreking van een wetenschappelijk artikel te beoordelen, de APA-richtlijnen toe te passen en de mogelijkheden van ICT te gebruiken. Verder leren de studenten ook hoe zij moeten communiceren met, en rapporteren aan zowel wetenschappelijke collega's als het brede publiek.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur
3 verplichte werkgroep sessies in het Nederlands of het Engels

Eventuele updates over de onderwijsvorm zullen op Brightspace aangekondigd worden.

De studenten kiezen 1 onderwerp binnen een bepaald thema dat aansluit bij de onderwerpen die behandeld worden in de cursus. De eerste werkgroepbijeenkomst is plenair per thema, en de tweede en derde bijeenkomst vinden plaats in kleine groepen (15-20 studenten). Tijdens een huiswerkopdracht na de eerste bijeenkomst doen de studenten voorbereidend werk voor hun paper. In de daaropvolgende bijeenkomsten werken de studenten aan hun specifieke subonderwerp, en bespreken ze dit met hun docent en hun mede-studenten, om zo meer diepgaander kennis te verwerven. Ze krijgen instructies hoe ze een paper moeten schrijven en beoordelen. De deadline voor de eerste versie van de paper is ongeveer een week na de derde bijeenkomst, waarna medestudenten de paper zullen beoordelen. In een vierde optionele schrijf-workshop (een paar dagen voor de definitieve deadline voor de paper), geven de docenten de studenten individuele hulp bij het schrijven van hun paper. De specifieke deadlines voor de papers en beoordelingen zullen gepubliceerd worden op Brightspace.

Toetsing

De cursus wordt beoordeeld door middel van een tentamen en een paper-opdracht, waar een peer-review-opdracht deel van uitmaakt. De tentamenstof bestaat uit de inhoud van het boek (selectie van hoofdstukken). Details en eventuele updates over de online of persoonlijke beoordeling worden bekendgemaakt op Brightspace.

De cijfers voor het tentamen en de paper tellen mee in een verhouding van respectievelijk 75:25 voor het totaal-eindcijfer voor de cursus. Studenten die hun peer-review-opdrachten of hun paper-opdracht niet (helemaal) hebben afgerond, moeten deze stappen later alsnog uitvoeren om een geldig cijfer te verkrijgen.

Het Instituut voor Psychologie hanteert vaste regels voor de vaststelling van het cijfer en de verplichte aanwezigheid. Voor deze cursus betekent dit dat aanwezigheid verplicht is bij 3 van de 4 bijeenkomsten (3 wergroepbijeenkomsten en 1 schrijf-workshop). Als hier niet aan voldaan wordt, moet het werkgroepgedeelte het jaar erop worden overgedaan.

Ook wordt het beleid van de Faculteit Sociale Wetenschappen gevolgd bij het systematisch controleren van de papers van studenten op plagiaat - dit gebeurt met behulp van speciale software. Indien fraude wordt vastgesteld volgen disciplinaire maatregelen. Er wordt vanuit gegaan dat de studenten van de implicaties van deze drie beleidsmaatregelen op de hoogte zijn en dat ze deze begrijpen.

De datum, het tijdstip en de locatie van de beoordeling van het examen en de herkansing worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Literatuur

Blackmore, S. & Troscianko, E. (2018). Consciousness: An Introduction. 3rd edition. Routledge. ISBN 9781138801318

Contactgegevens

Dr. Z. Sjoerds (Coördinator werkgroepen en paperopdracht) en Dr. M. van Elk (Coördinator hoorcolleges en schriftelijk tentamen) zijn te bereiken via ConsciousnessPsy@fsw.leidenuniv.nl