Studiegids

nl en

Entrepreneurship and Innovation

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ondernemerschap is overal. Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren in Nederland bijvoorbeeld flink toegenomen. Daarnaast zijn bedrijven vaak op zoek naar werknemers met een “ondernemende” mentaliteit. Ondernemers zijn de “agents of change” die ondernemerskansen identificeren en tot actie overgaan. Steeds meer mensen zien in dat ondernemerschap loont, bijvoorbeeld op het gebied van een hoge mate van autonomie en een hoge werktevredenheid.

Het herkennen van ondernemerskansen en een innovatieve mindset zijn dus van belangrijke waarde in een steeds veranderende maatschappij en staan daarom centraal in dit vak. De focus zal liggen op de individuele ondernemer die het risico aangaat om een bedrijf op te starten en het bedrijf te laten groeien. Wie zijn deze ondernemers, hoe worden er ondernemerskansen geïdentificeerd en wat zijn de belangrijkste aspecten bij de opstartfase en verschillende groeifases van het bedrijf? Ook wordt er aandacht besteed aan financierings- en faillissementsvraagstukken voor ondernemers en kleine bedrijven en het starten van ondernemingen in teamverband.

Dit vak is een uitdagende inleiding tot de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Kenmerkend aan dit vak is dat studenten belangrijke academische en praktische inzichten en vaardigheden verwerven op de gebieden van ondernemerschap en innovatie en de domeinen die daaraan gerelateerd zijn zoals marketing, strategie en finance. Het vak bestaat uit hoorcolleges, het bediscussiëren van reallife-cases tijdens interactieve werkcolleges, en het schrijven en presenteren van een start-up-plan. Voor inzichten uit de praktijk zullen tevens gastsprekers acte de présence geven.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Doel van het vak is de student kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven.

 • De student kan uitleggen wat ondernemerschap inhoudt en waarom ondernemerschap en innovatie van belang is.

 • De student kan identificeren welke vaardigheden, houding en gedrag een succesvolle ondernemer bezit.

 • De student kan uitleggen welke aspecten vanuit theoretisch oogpunt een rol spelen bij de opstart- en groeifases van een bedrijf.

 • De student kan theoretische kennis onder het vorige punt toepassen op reallife-cases.

 • De student kan een start-up-plan schrijven, evalueren en op een overtuigende manier pitchen.

Rooster

Zie website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan, mr. drs. K. Heidary en M.M. Cornax LLM MSc

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. P.W. van der Zwan, mr. drs. K. Heidary en M.M. Cornax LLM MSc

 • Werkgroepen zijn Engelstalig.

 • Voorbereiding en participatie vereist.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus bestaat uit de volgende drie verplichte onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen (60%);

 • Groepsopdracht (start-up-plan) (30%);

 • Presentatie (10%).

Voor de groepsopdrachten moet elke week een conceptversie ingeleverd worden. Vanwege de groepsopdrachten is instroom na de eerste week niet mogelijk. De onderdelen kunnen gecompenseerd worden, maar het schriftelijk tentamen is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. De cijfers van de afgesloten onderdelen tellen bij de herkansing, maar komen daarna te vervallen (deelcijfers blijven dus alleen gedurende het collegejaar geldig).

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur (zoals aangegeven in de syllabus) en alles wat behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het boek wordt via Brightspace bekendgemaakt.

 • Artikelen: de links naar de artikelen worden via Brightspace beschikbaar gesteld.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. P.W. van der Zwan;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.30);

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon: 071-527 8560;

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) 9.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Geen.