Studiegids

nl en

Praktijk 2a

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de tweejarige Educatieve masters.
Praktijk 2a is alleen toegankelijk voor studenten die Praktijk 1a en 1b hebben afgerond.
In collegejaar 2020-2021 wordt Praktijk 2a alleen aangeboden aan studenten van de tweejarige Educatieve master die het 90 EC-traject volgen.

Beschrijving

Praktijk 2a start in het tweede semester of voor het 90 ec traject in het eerste semester van het tweede jaar. Praktijk 2a omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 40 klascontacturen waarvan minimaal 20 klokuren zelf lesgeven waarvan ten minste 10 uren in de bovenbouw en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor nadere informatie zie www.iclon.nl/praktijk.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen

 • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

Rooster

Onderwijs op de universiteit is doorgaans op maandag ingeroosterd. Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • stage

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Praktijkdeel: vragenlijst leerlingen (VIL), observatieformulier + feedback begeleiders op school. Praktijkdeel 2a wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan op basis van volledigheid en relevante aspecten uit rubric Professional. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace of via de volgende link: www.iclon.nl/praktijk.

 • Supervisie: verslagen waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer. Beoordeling vindt plaats op basis van aspecten uit de rubric Professional en leidt tot het oordeel voldaan/niet voldaan. Alleen als de opdrachten met voldaan worden beoordeeld, heeft de student toegang tot onderdeel 2b.

Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindoordeel van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Om het vak te kunnen afronden moet het deelverslag voor Supervisie beoordeeld zijn met 'voldaan'.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2015), Effectief leren: basisboek (vierde druk), Noordhoff, ISBN 9789001873127

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • Bij supervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie 1 (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek, en de vakinhoudelijke vakken.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven.
Praktijkcoordinator: Dr. N.A.H. Belo.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.