Studiegids

nl en

Roodharige barbaren in het Rijk van het Midden: Contacten tussen China en Europa, 1500-1800

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit werkcollege bespreken we de contacten tussen China en Europa in de zestiende en zeventiende aan de hand van de verschillende thema's. Slechts enkele decennia geleden was het overheersende westerse beeld van China dat van een statische en achtergebleven samenleving. Onder invloed van de Europese en Amerikaanse overwinning van de Tweede Wereldoorlog presenteerden historici de tegenstelling van een traditioneel en onveranderlijk China tegenover dat van een modern en vooruitstrevend westen. Hoewel deze visie lang van grote invloed is geweest, heeft historisch onderzoek naar vroegmoderne interacties tussen China en Europa recentelijk een vlucht genomen. Daarbij is niet alleen aandacht voor het dynamische en veelzijdige karakter van vroegmodern China, ook wordt de wederkerigheid van deze contacten in ogenschouw genomen.
Aan de hand van de thema’s handel, religie, materiële cultuur en het Chinese beeld van Europe wordt inzicht verkregen in de dynamiek van vroegmoderne interculturele contacten tussen Azië en Europa. Dit werkcollege behandeld daarbij ontwikkelingen in de recente geschiedschrijving met speciale aandacht voor recente trends in global history.
Culturele, politieke, religieuze en economische invalskoeken zijn mogelijk voor het individuele onderzoek, dat zich kan richten op zowel het Europese als het Chinese perspectief. De literatuur zal primair Engelstalig zijn, al is met name kennis van het Frans voor het eigen onderzoek een groot voordeel. Aangezien dit werkcollege zich richt op Europese perspectieven op China is een kennis van het Chinees niet vereist.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
 2. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij: a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen; b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken; c. een wetenschappelijk debat analyseren; d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
 4. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij; a. een realistische planning hanteren; b. een probleemstelling en deelvragen formuleren; c. een beargumenteerde conclusie formuleren; d. feedback geven en ontvangen; e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 5. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; -in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; -in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; -in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; -en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. doet overzichtskennis van de contacten tussen China en Europa in de vroegmoderne periode op
 2. kan de contouren van het interculturele debat vanuit Europees en Chinees perspectief op zinnige wijze vergelijken
 3. doet een eerste verkenning in online en in druk beschikbare primaire bronnen over vroegmoderne Sino-Europese contacten
 4. ontwikkelt begrip van verschillende historiografische kwesties rondom globalisering in de vroegmoderne tijd

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 Bronnenopdracht in groepen
  getoetste leerdoelen: 1-4, 8, 10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 10%

 • Bronnenopdracht in groepen 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • D.E. Mungello, The Great Encounter of China and the West, 1500-1800, 4th revised edition, Rowman & Littlefield 2012.

 • Overige literatuur zal worden verspreid tijdens het college

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

G.W.H. Dijkstra PhD

Opmerkingen

Niet van toepassing.