Studiegids

nl en

Moleculaire Genetica 2 (BIO)

Vak
2020-2021

Coordinator

Coördinator: Dr. B.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, gewasverbetering en biotechnologie zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire genetica en daarop gebaseerde praktische toepassingen. In een korte cursus kunnen natuurlijk niet alle onderwerpen aan bod komen; voortbouwend op MG1 wordt bij MG2 vooral nader kennis gemaakt met de mogelijkheden die moleculaire genetica biedt voor het onderzoek aan planten en daarmee ook voor de groene biotechnologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het gebruik van mutanten, complementatie, genetische koppeling, meiotische recombinatie, moleculaire markers, transformatie, DNA overdracht via Agrobacterium, genregulatie, epigenetica, plaatsgerichte mutagenese (o.a. via CRISPR/Cas technologie) en gene targeting. Tijdens colleges zullen ook originele onderzoeksartikelen worden geïntroduceerd die door studenten nader worden bestudeerd. Bij de cursus is zelfstudie een zeer belangrijk onderdeel; in de 2021 versie van de cursus zullen er geen fysieke bijeenkomsten zijn.
Voor biologie studenten zijn er een aantal opdrachten die het praktische deel van de cursus vormen. Deze opdrachten zullen online via Brightspace / Kaltura beschikbaar komen en zullen op daarvoor gestelde tijden ingeleverd of gepresenteerd moeten worden. Waar mogelijk zullen studenten in de gelegenheid worden gesteld om online in kleine groepjes aan deze opdrachten te werken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van kennis over moleculaire genetica en gebruikte methoden. Training in het begrijpend lezen van onderzoeksartikelen, het presenteren van de belangrijkste vindingen en de mogelijke toepassingen.
Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetische onderzoek.

Rooster

Van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021, voor detailrooster zie Brightspace.
Het schema bevat een relatief beperkt aantal colleges en veel ruimte voor zelfstudie. Aan het eind van de cursus (vrijdag 30 april tussen 13.00 en 16.00) is er een afsluitend tentamen. Voor de biologie studenten zal ook naar kennis van het “practicum” (de opdrachten) worden gevraagd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, literatuurstudie, presentaties, online practicum.

Toetsing
Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamen (minimaal 6)

  • Practicum/opdrachten (biologie: tijdig ingeleverd en kwalitatief voldoende)

Inzage en feedback op het tentamen
Datum: Nog niet bekend

Brightspace

Diapresentaties van colleges, literatuur, zelfstudie- en practicuminstructies zullen via Brightspace beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Handleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Brightspace)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Aanmelden

Via uSis
Maximaal aantal deelnemers: 100, mits tijdig aangemeld

Opmerkingen

Actieve kennis van MG1 is vereist om aan te kunnen sluiten bij MG2. Tijdig inleveren van opdrachten (biologie) is verplicht.