Studiegids

nl en

HUM Seminar Literature and New Media

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Toelating tot het cluster door middel van een clusteraanmelding via de opleidingsvoorzitter.

Beschrijving

Dit BA3-werkcollege heeft de ondertitel Fantasie en horror in Japanse literatuur en film. In ons seminar onderzoeken we verschillende fantasievolle genres, verhalen, evenals de wezens en mensen die hen bevolken, om een beter inzicht te krijgen in de rol die het fantasievolle en het angstwekkende spelen in het construeren van Japanse culturele identiteit. We zullen door de lens van verschillende media – waaronder prozaverhalen, cinema, stripverhalen en televisie – nadenken over concepten als nationale identiteit, spiritualiteit, en de betekenis van de ‘Ander’. Om onze inzichten uit te bouwen en te contextualiseren maken we gebruik van een ruime keur aan secundaire literatuur, inclusief academische en andere bronnen die gesteld zijn in het Japans.
Gedurende het semester train je hoe je kunt reflecteren op verschillende soorten bronnenmateriaal in de vorm van korte, tweewekelijkse webposts. Verder zul je de vaardigheden die je in de eerste twee jaar van het programma Japanstudies opgedaan hebt, gebruiken om verslag te doen van je eigen onderzoek, in de vorm van een mondeling verslag van je lopende onderzoek, en een afsluitend werkstuk, te schrijven over een onderwerp naar keuze.

Leerdoelen

Wanneer je dit college afrondt, ben je in staat om …

 • … centrale media, genres, verhalen en concepten die betrekking hebben op het fantasievolle in Japanse literatuur en populaire media te identificeren.

 • … kritisch te reflecteren op academische discussies die zich bezighouden met deze media, genres, verhalen en concepten, en hun academische waarde beoordelen.

 • … zowel academisch als populair Japans bronmateriaal dat relevant is voor het thema van het college te analyseren, samen te vatten, en daarop te reflecteren.

 • … schriftelijk verslag te doen van je analyse van Engels- en Japanstalig bronmateriaal.

 • … mondeling en schriftelijk verslag te doen van nieuw, eigen onderzoek naar een onderwerp dat betrekking heeft op het thema van het college.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing van dit college bestaat uit twee onderdelen.

Participatie (50% van de eindbeoordeling)

 • Je wordt geacht bij ten minste 70% van alle sessies aanwezig te zijn.

 • Er wordt van je verwacht dat je er blijk van geeft zelf mee te denken en doen bij discussies tijdens de werkgroep over het ter voorbereiding bestudeerde materiaal.

 • Je dient ten minste vijf (5) van alle zes (6) webposts in te dienen (exacte weging volgt).

 • Je dient een mondelinge presentatie te geven over nieuw, eigen onderzoek naar een onderwerp van keuze (exacte weging volgt).

Eindpaper (50% van de eindbeoordeling)

Voor een voldoende eindbeoordeling moet je ten minste een voldoende behalen voor het eindpaper.

Herkansing

Er is geen herkansing voor het participatieelement:

 • Ben je afwezig bij meer dan 30% van alle sessies, dan kun je dit werkcollege niet met een voldoende afsluiten.

 • Ontbreken er twee of meer webposts, dan tellen een of meer van de benodigde webposts als onvoldoende.

 • Iedereen ontvangt feedback bij de presentatie, maar je krijgt geen gelegenheid om de presentatie opnieuw te doen. In plaats daarvan wordt van je verwacht dat je deze feedback gebruikt voor het verbeteren van je onderzoeksaanpak en verwerkt in je eindpaper.

De herkansing van het eindpaper bestaat uit de eerste opzet en de definitieve versie. Als je de eerste versie inlevert, ontvang je feedback en mag je deze versie altijd herschrijven en inleveren als eindpaper. Deze herschreven versie geldt als de herkansing voor het eindpaper.

Inzage en nabespreking

Het bespreken van de gehele toetsing vindt één-op-één plaats met de begeleider van het eindpaper. Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Waar mogelijk wordt het verplichte leesmateriaal toegankelijk gemaakt via online access. Sommige materialen worden misschien in een reader beschikbaar gemaakt; informatie over de reader zal worden verspreid via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Michael Crandol

Niels van der Salm

Opmerkingen