Studiegids

nl en

De kracht van het gezin. Huishoudens, agency en sociale en economische ontwikkeling

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

Belangrijke beslissingen over werk, consumptie en reproductie binnen het gezin werden altijd al binnen het gezin gemaakt. De sociale en economische functies van huishoudens veranderden in de vroegmoderne tijd. Lange tijd onderzochten historici vooral de invloed van grote maatschappelijke veranderingen op het gezin. Nu draaien ze het perspectief ook om en bestuderen historici huishoudens als agents in sociale en economische verandering. Zo kende Jan de Vries het gezin een sleutelrol toe in de bijzondere economische ontwikkeling die Nederland vanaf de zeventiende eeuw doormaakte. Tijdens de zogenaamde Industrious Revolution leidden veranderende smaak en consumptievoorkeuren, en herverdeling van tijd en arbeid van gezinnen uiteindelijk tot opmerkelijke economische groei.
In dit college bekijken we strategieën van gezinnen tegen de achtergrond van de grote maatschappelijke veranderingen tussen 1600 en 1900. Hoe voorzagen gezinnen in hun levensonderhoud? Welke keuzes maakten gezinnen op het gebied van werk en consumptie, investering in onderwijs en sociale netwerken, de toekomst, het aangaan van (huwelijks-)relaties, oude dagvoorzieningen, of de overdracht en verdeling van bezit? Hoe veranderde dit in de loop der tijd en wat was daarvan de impact?

In de eerste colleges behandelen we de actuele debatten aan de hand van literatuur. Gezamenlijk bezoeken we het Leidse archief en bespreken we het gebruik van primaire bronnen. Daarna doen studenten op basis van Leidse archiefbronnen een probleemgestuurd onderzoek naar economisch en/of sociaal gedrag van gezinnen en hun gezinsleden. Primaire bronnen die daarbij gebruikt kunnen worden zijn (bijvoorbeeld): notarieel archief (testamenten, contracten), boedelinventarissen, rechterlijke archieven, archieven van het stadsbestuur, bronnen op het gebied van werk, kinderarbeid, sociale voorzieningen.
Studenten presenteren hun onderzoeksresultaten in een videopresentatie en schrijven een paper.  

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht: bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis van recente debatten en inzichten binnen de geschiedenis van het gezin in relatie tot economische en sociale ontwikkeling in vroegmoderne periode en de negentiende eeuw;

 • 10) kan informatie uit primaire bronnen in verband brengen met (langetermijn-)ontwikkelingen in sociale en economische geschiedenis 1600-1900.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 2-5,7-10

 • Participatie en tussentijdse opdrachten
  getoetste leerdoelen: 6, 7-10

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Referaat/presentatie: 20%

 • Participatie en opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Bruno Blondé and Jord Hanus (eds.), Households as agents of change? Special issue Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 8:4 (2011) (open access beschikbaar)

 • Overige literatuur wordt via blackboard bekend gemaakt

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Prof. dr Ariadne Schmidt

Opmerkingen

Geen