Studiegids

nl en

Biofarmacie en -fysica

Vak
2020-2021

Beschrijving

In het vak Biofarmacie en -fysica (B&B) binnen de derde module van BFW-2 staat de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking centraal. Hieronder volgt een korte inhoudelijke beschrijving waarbij aangegeven wordt welke onderwerpen aan bod zullen komen. Onder leerdoelen staat weergegeven waarop getoetst wordt.

Biofarmacie en -fysica: Theorie
Het vak B&B start met een introductie in de fysische chemie, waarbij fysische verschijnselen en processen beschreven worden in relatie tot de chemie en farmacie. De onderwerpen die aan bod komen zijn moleculaire krachten en oplosbaarheid, membranen, fysische eigenschappen van polymeren, colloïd- en grensvlakchemie. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling en stabiliteit van biomoleculen/geneesmiddelen en de toedieningsvormen hiervan.
Daarnaast zullen we diverse toedieningsroutes en toedieningsvormen voor geneesmiddelen bespreken (drug-targeting) en zal gesproken worden over de bereiding en analyse van toedieningsvormen. Hierbij zal stilgestaan worden bij fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen en bij de functie en invloed van hulpstoffen op de werking van geneesmiddelen. Studenten zullen kennis maken met en nadenken over dergelijke innovatieve toedieningsroutes en vormen, gestuurde gentherapie en andere nieuwe (nano)technologische ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddeltoediening en -afgifte. De colleges en werkgroepen geven een theoretische achtergrond die noodzakelijk is voor het ‘Practicum B&B’.

Leerdoelen

  • De student kan de moleculaire krachten beschrijven, die een rol spelen bij de interacties tussen individuele moleculen en colloïden.

  • De student kan de fysische eigenschappen van polymeren en colloïdale systemen uitrekenen.

  • De student kan de grensvlakverschijnselen die een rol spelen in de geneesmiddelentoediening samenvatten.

  • De student kan de algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’ beschrijven en toelichten.

  • De student kan toedieningsroutes en toedieningsvormen van geneesmiddelen beschrijven en toelichten.

  • De student kan de werking, het bereiden en analyseren van verschillende geneesmiddelen beschrijven en toelichten.

Literatuur

Wordt verstrekt via Blackboard (diverse hoofdstukken uit boeken en wetenschappelijke publicaties)
Boek (verplicht):
Pharmaceutical Biotechnology; Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar and Bernd Meibohm
5e editie; Springer; ISBN: 978-3-030-00709-3 of 978-3-030-00710-2 (eBook)

Coordinator

Mw. Dr. Ilze Bot
Dr. Ir. Jeroen Bussmann

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Het vak ‘Biofarmacie en -fysica’ wordt beoordeeld op basis van twee verschillende onderdelen. Het gewogen gemiddelde van deze twee onderdelen moet tenminste een 5,50 zijn om te voldoen aan de slagingscriteria van dit vak. Hierbij geldt dat het gemiddelde van de huiswerkopdrachten tenminste een 5,0 of hoger dient te zijn, en dat het tentamencijfer tenminste een 5,0 of hoger dient te zijn.

Specificatie van de beoordeling per onderdeel:

  1. vier huiswerkopdrachten (individueel, 50%)
  2. schriftelijk tentamen (individueel, 50%)

Overgangsregeling voor herkansers FYFA/GTA (2018-2019 en eerder) en B&B deel 1/deel 2 (2019/2020):

Herkansing FYFA/B&B deel 1:
In het academisch jaar 2020-2021 zal voor de herkansers van voorgaande jaren nog tweemaal het tentamen Fysische Farmacie (FYFA)/B&B deel 1 worden aangeboden (tentamen op dinsdag 8 juni en hertentamen op vrijdag 16 juli). Als voorbereiding kan uit de huidige module het onderdeel Biofysica gevolgd worden, met uitzondering van het (werk)college Polymeren. Dit onderdeel is nieuw dit jaar en is geen tentamenstof voor FYFA/B&B deel 1. De huiswerkopgaven zijn niet verplicht voor herkansers en zullen niet meetellen in het eindcijfer!

Herkansing GTA/B&B deel 2:
Het tentamen GTA theorie/B&B deel 2 wordt niet meer als apart tentamen aangeboden, dit is vervangen door het multiple choice tentamen B&B. LET OP: Dit tentamen bevat vragen over de gehele stof van het vak B&B zoals dit in 2020-2021 gegeven wordt, dus zowel Biofarmacie als Biofysica. De huiswerkopgaven zijn niet verplicht voor herkansers van GTA/B&B deel 2 oude stijl en deze zullen niet meetellen in het eindcijfer! Raadpleeg de Brightspace module van Biofarmacie en -fysica 2020-2021 voor een volledig overzicht van de tentamenstof van B&B (nieuwe stijl).

Herkansing FYFA én GTA of B&B deel 1 én deel 2:
Wie beide tentamens van het oude vak Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte (FYFA én GTA theorie) ofwel B&B deel 1 én deel 2 (2019-2020) nog niet gehaald heeft, dient het hele vak Biofarmacie en –fysica nieuwe stijl in 2020-2021 te volgen – dus zowel de huiswerkopgaven als het tentamen B&B.

Aanmelden

Voor dit vak dien je per onderdeel apart te registreren in uSis zodat voor de docenten duidelijk is welke onderdelen je gaat volgen. Wie in eerdere jaren het tentamen FYFA of GTA theorie nog niet heeft gehaald, kan hier zien hoe je je voor de verschillende onderdelen ‘oude stijl’ moet inschrijven.

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formelen ingangseisen, maar van de studenten wordt basiskennis op het gebied van fysica en adequate kennis van calculus, chemie, celbiologie, immunologie en fysiologie bekend verondersteld.