Studiegids

nl en

Farmacologie 5 EC

Vak
2020-2021

Beschrijving

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren die een farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologisch en pathologisch). Daarnaast wordt stilgestaan bij factoren die variabiliteit in geneesmiddeleffecten veroorzaken en bij populatiemodellen die deze variabiliteit expliciet beschrijven onder andere door middel van covariaten. Tevens leer je in dit blok hoe farmacologische principes en modellen gebruikt worden in alle fases van geneesmiddelonderzoek. De kennis die tijdens dit vak wordt opgedaan zal, samen met theoretische kennis van Ontwerp en Synthese, worden toegepast in de Integratieopdracht In Silico Geneesmiddelontwikkeling.

Leerdoelen

Aan het eind van dit blok kun je…

  1. … de fysiologische en farmacologische processen die ten grondslag liggen aan geneesmiddelrespons benoemen en beschrijven hoe farmacokinetische (PK) modellen, farmacodynamische (PD) modellen en link modellen gebruikt worden om deze processen te beschrijven.
  2. … de mechanismen die zorgen voor interindividuele variabiliteit en residuele variabiliteit in de PK en PD van geneesmiddelen benoemen en beschrijven hoe deze vormen van variabiliteit worden gekwantificeerd in populatie modellen.
  3. … beschrijven hoe farmacologische modellen en simulaties met deze modellen gebruikt worden voor het integreren en interpreteren van resultaten van farmacologische studies in de verschillende fases van het geneesmiddelonderzoek.
  4. … het werkingsmechanisme van 8 geneesmiddelen uit verschillende geneesmiddel classes (zie details in syllabus) beschrijven en weet je welke PK-PD modellen gebruikt kunnen worden om hun effect te beschrijven en verschillende doseringsvoorschriften te evalueren.

Ingangseisen

Adequate kennis van de fysiologie van ADME processen en de basis principes van farmacokinetiek en farmacodynamiek (o.a. TE1 en TE2), en calculus.

Literatuur

Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft voor deze cursus. De boeken Pharmacology van Rang and Dale en Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics van Rowland and Tozer, die ook in het eerste jaar zijn gebruikt, kunnen handig zijn als naslagwerk.

Coordinator

Mevr. Dr. E.H.J. Krekels

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege en optionele PeerWise opdracht.

Toetsing

Het eindcijfer van deze cursus wordt bepaald door het cijfer voor het afsluitende schriftelijke tentamen. Door middel van een optionele PeerWise opdracht kunnen bonuspunten voor het eindcijfer worden gehaald.

Informatie voor herkansers van voorgaande jaren:
De inhoud van het tentamen zal in grote lijnen overeenkomen met de tentamens van voorgaande jaren, herkansers kunnen zich gewoon inschrijven voor de tentamens van dit jaar, maar worden wel geadviseerd om (ruim) van te voren de exacte tentamenstof in de blackboard module van 2019-2020 te controleren.
Studenten die in 2018/2019 of daarvoor gestart zijn met het vak farmacologie, moeten de groepsopdracht afronden om het vak te halen. Voor hen zal er dit jaar nog één keer de mogelijkheid zijn deze opdracht te maken. Deze studenten worden verzocht uiterlijk 1 december 2019 contact op te nemen met de coördinator van het vak, zodat zij hiervoor kunnen worden ingedeeld. Indien je in 2019-2020 niet aan de herkansing van de groepsopdracht van Farmacologie deelneemt of deze niet met een voldoende afrondt, moet je vanaf 2020-2021 het hele vak ‘Integratieopdracht In silico Geneesmiddelontwikkeling’ á 3 EC volgen om aan de verplichting van de groepsopdracht van het vak Farmacologie van 6 EC te kunnen voldoen (naast het behalen van een voldoende voor het schriftelijk tentamen Farmacologie á 5 EC). Studenten die het portfolio van Thema Ontwerp & Synthese én de groepsopdracht van Farmacologie van 6 EC nog niet hebben afgerond, kunnen daarvoor in de plaats in 2019-2020 al de ‘Integratieopdracht In silico Geneesmiddelontwikkeling’ á 3 EC volgen.
Studenten die in het jaar 2016/2017 of daarvoor zijn gestart met het vak farmacologie, moet de individuele opdracht ook succesvol worden afgerond om het vak te halen. Deze studenten kunnen contact op nemen met de coördinator van het vak om te horen hoe ze alsnog aan deze opdracht kunnen voldoen. Wacht hier niet te lang mee, want het aantal keer per jaar dat deze opdracht herkanst kan worden is beperkt.

Voor het behalen van het vak is het volgende vereist:

  • Het cijfer voor het schriftelijke tentamen zonder bonuspunten is minimaal een 5,0

  • Het eindcijfer van het vak (inclusief de mogelijke bonuspunten) is minimaal een 5,50.