Studiegids

nl en

Academische Vorming 2

Vak
2020-2021

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 2 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Naast het trainen van vaardigheden is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en carrière. Door middel van zelfreflectie-opdrachten, een symposiumopdracht en het schrijven van een academic statement worden studenten begeleid bij het bewandelen van hun persoonlijke carrièrepad.

Academische vorming 2 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 reeds zijn opgedaan.

Leerdoelen

Na afloop van AV-2 kan de student:

 • wetenschappelijke literatuur over een bepaald onderwerp vinden en lezen en zodoende onderzoek van anderen analyseren om een probleem, of nieuw standpunt te herkennen;

 • in teamverband de empirische cyclus toepassen (formuleren onderzoeksvraag, deelvragen en hypothesen formuleren; vormgeven onderzoeksontwerp; koppelen hypothese, methode en te verwachten resultaten)

 • een wetenschappelijke schrijfstijl (formeel, helder, bondig) en wijze van refereren toepassen bij het schrijven van een wetenschappelijk onderzoeksverslag.

 • mondeling wetenschappelijke informatie presenteren en vragen hierover beantwoorden in de vorm van een pitch en presentatie, waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van verbale en non-verbale communicatiemethodieken;

 • volgens geldende regels op constructieve wijze feedback geven, ontvangen en verwerken op geschreven stukken, mondelinge presentaties, en op het functioneren als medestudent binnen/buiten een onderzoeksteam;

 • de eigen sterkten en zwakten monitoren en op BFW-2 niveau de eigen (academische) competentieontwikkeling, studieloopbaan en carrièreplanning beoordelen en verwoorden.

 • binnen teamverband kunnen overleggen en tot een consensus komen over taken en taakverdeling, het eigen werk en het werk van anderen faseren, plannen, en monitoren en de hieruit resulterende producten op tijd opleveren.

Literatuur

-Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Coördinator

Mw. Dr. E.K Hoebe en Dhr. Dr. J.M.J. Knippenberg

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Werkcolleges, workshops en (zelf)studieopdrachten.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, presentatie(s), schriftelijke verslaglegging. De beoordeling van het vak AV-2 wordt bepaald door onderstaande componenten, welke allen voldaan en voldoende moeten zijn:

 • Schrijfvaardigheid; het gewogen gemiddelde van de schrijfvaardigheidscijfers die behaald zijn voor de verslaglegging van de verschillende BFW-2 onderzoekspractica. Deze cijfers worden middels gestandaardiseerde beoordelingsmodellen bepaald. De eindbeoordeling hiervan wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10 (75% van het eindcijfer).

 • Presentatievaardigheid; de kwaliteit van presentatievaardigheden zal uitgedrukt worden in Onvoldoende/Voldoende/Goed. De eindbeoordeling hiervan zal worden omgezet in een cijfer tussen 1 en 10 (25% van het eindcijfer).

 • Kwaliteit persoonlijke carrièreopdrachten (PCO); de kwaliteit van de inhoud van de PCO’s, m.u.v. de academic statement, zal uitgedrukt worden als Onvoldoende/Voldoende. Allen moeten voldoende zijn en dienen ter voorbereiding op het afsluitende academic statement.

 • Vaardigheidsopdracht (VO) Kritisch Lezen en Schrijven; alle delen van de opdracht moeten binnen de gestelde deadlines worden voldaan. De kwaliteit en inhoud zal uitgedrukt worden als onvoldoende/voldoende/goed.

 • Samenwerking; samenwerking wordt beoordeeld binnen de vakken waar studenten samenwerken.

 • Actieve bijdrage workshops; tijdens AV-2 worden diverse workshops aangeboden, waarvoor geldt dat deelname aan tenminste 3 workshops verplicht is om AV-2 te kunnen behalen.

AV-2 beoordeling zal worden uitgedrukt in een cijfer tussen de 1 en 10 op basis van schrijfvaardigheid en presentatievaardigheid (75% en 25%, resp.). De studiepunten voor AV-2 worden enkel toegekend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: cijfer schrijfvaardigheid ≥ 5.50, cijfer presentatievaardigheid ≥ 5.50, VO voldoende, PCO’s voldoende, inclusief BFW-2 niveau voor academic statement, bijdrage aantal workshops = ≥ 3.

Ingangseisen

Niet van toepassing