Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Het vak MVDA is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse (MVDA) geeft de student een overzicht van de standaardmodellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens. De verschillende modellen zijn geschikt voor verschillende soorten data. Onder deze technieken vallen regressie-analyse, variantie-analyse, en meer geavanceerde varianten daarvan. De student leert hoe een onderzoeksvraag kan worden beantwoord met een model. Daarnaast leert de student omgaan met geschikte statistische software.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de standaardmodellen voor multivariate data-analyse;

  • Kunnen besluiten welke analyse methode gebruikt moet worden voor de beantwoording van een gegeven onderzoeksvraag;

  • Verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor multivariate data-analyse.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens.
Ouderejaars studenten die (een onderdeel van) de cursus niet gehaald hebben, dienen zich opnieuw aan te melden voor de werkgroep. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur, 7 computerpractica van 1 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. De opnames van de hoorcolleges zijn beschikbaar als weblectures.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De hoorcolleges richten zich met name op doelstellingen1 en 2

De computerpractica

De computerpractica en werkgroepen vinden plaats in de dagen na het hoorcollege. Tijdens de computerpractia oefenen studenten met data-analyse op basis van de opdrachten, die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in de SPSS-vaardigheidstoets. De computerpractica dragen met name bij aan doelstelling 3. Aanwezigheid bij de computerpractica is verplicht. Een gemiste bijeenkomst moet op een later moment worden ingehaald.

De werkgroepen

Ter voorbereiding op de werkgroepen dienen studenten enkele huiswerkopdrachten te maken en in te leveren. Deze opdrachten vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid en worden nabesproken tijdens de bijeenkomsten. Tevens moeten alle studenten in kleine groepjes ten minste één presentatie houden. Daarnaast krijgen studenten de gelegenheid om te werken aan andere opgaven tijdens de werkgroep. Na iedere week zal een korte uitwerking van de opdrachten op Blackboard worden gepubliceerd. De werkgroepen dragen bij aan de doelstellingen 1, 2 en 3. Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht (minimaal 5 van de 7). In tegenstelling tot de computerpractica kan een gemiste bijeenkomst niet worden ingehaald of gecompenseerd.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden (Doelstellingen 1 en 2).
2. De SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en rapporteren van de uitvoer betreft (Doelstelling 3).

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (60%) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (40%).

Let op: studenten die niet aan alle onderdelen van de verplichte aanwezigheid hebben voldaan (computerpracticum en werkgroep) kunnen niet deelnemen aan de SPSS-toets.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Teksten in het werkboek MVDA en aanvullende artikelen op Blackboard. Naast opdrachten voor de computerpractica en werkgroepen zijn hierin ook leesteksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

Contact information