Studiegids

nl en

Psychodiagnostiek

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar we raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursussen die in het eerste jaar aangeboden zijn (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te volgen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. De werkgroepen bereiden studenten heel goed voor op het werkveld van een praktiserend psycholoog (zie leerdoelen 1-3). Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan. In zowel de hoorcolleges als in de werkgroepen komt ‘ethische aspecten van de psychodiagnostiek’ aan bod (bijv. hoe om te gaan met patientinformatie?).

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Psychodiagnostiek beschikt de student over:

  1. aantoonbare kennis over: inhoud en verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen;
  2. vaardigheden voor het opstellen en toetsen van diagnostische hypothesen en om onderdelen van het psychodiagnostische proces (intake, hypothesen tot en met advies) schriftelijk vast te leggen volgens de richtlijnen die gelden voor de BAPD; en
  3. enige vaardigheid om diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) te herkennen, te selecteren, te scoren en te interpreteren.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. [Aan- en afmelding tentamens](https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamen/sociale-wetenschappen/psychologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=psychologie-bsc#Inschrijving tentamens)

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges (van 2 uur) en 6 verplichte werkgroepbijeenkomsten (van 2 uur).
De voornaamste doelstelling van de 8 hoorcolleges is om studenten kennis te laten maken met de inhoud en het verloop van het diagnostische proces t.a.v. verschillende psychodiagnostische onderwerpen/vraagstellingen (leerdoel 1). Centraal staat hierbij het leerboek dat tijdens de colleges wordt behandeld, tezamen met concrete praktijkvoorbeelden (casuïstiek, videofragmenten en gastsprekers uit het veld). De hoorcolleges zijn in het Nederlands.
De voornaamste doelstelling van de 6 werkgroepen is om studenten vaardigheden te leren in het herkennen/selecteren en interpreteren van diagnostische middelen en het opstellen van een diagnostische rapportage (leerdoelen 2 en 3). Tijdens de werkgroepen wordt m.b.v. videofragmenten en diagnostisch materiaal actief gewerkt aan deze praktische diagnostische vaardigheden. Daarnaast schrijven studenten diagnostisch verslagen waarbij de in de werkgroep geoefende vaardigheden gerapporteerd dienen te worden. Deze verslagen worden online ingediend en voorzien van feedback door de werkgroepdocent. De werkgroepen zijn in het Nederlands.

Toetsing

Het cijfer voor de cursus bestaat uit 2 deelcijfers (een tentamencijfer en een werkgroepcijfer). De toetsing is in het Nederlands.

  • Tentamencijfer: gebaseerd op het multiple-choice tentamen (telt voor 60% mee voor het totaalcijfer, toetsing leerdoel 1). Het tentamenmateriaal bestaat uit de literatuurlijst (zie hier beneden) en de inhoud van (web)colleges en werkgroepen (bijv. kennis over psychologische testen en psychologische cases die zijn behandeld). Meer gedetailleerde informatie over het tentamenmateriaal is terug te vinden in de cursussyllabus (beschikbaar via de Blackboard cursusmodule).

  • Werkgroepcijfer: studenten maken vier opdrachten (twee oefenopdrachten en twee opdrachten die worden becijferd). Het werkgroepcijfer is het gemiddelde van de twee beoordeelde opdrachten (toetsing leerdoelen 2 en 3). en telt voor 40% mee voor het totaalcijfer. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Inzage van het tentamen
Datum en tijdstip voor inzage voor het eerste tentamen en voor de herkansing wordt later bekend gemaakt. Voor deze cursus wordt een collectieve inzage van het tentamen georganiseerd en krijgen studenten de tentamenvragen en de correcte antwoorden te zien. Studenten dienen zelf hun eigen antwoorden op de tentamenvragen mee te nemen. Het is niet toegestaan om notities te maken en tentamenvragen over te schrijven (te kopiëren). Studenten kunnen zich inschrijven (verplicht) voor de inzagemogelijkheid door t.z.t. een e-mail te sturen naar psychodiagnostiek@fsw.leidenuniv.nl

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Psychological Testing & Assessment. (2016). Pearson Customized Edition. ISBN: 9781784482855 (beschikbaar via Studystore).
Extra literatuur wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Contact information

De cursuscoördinatoren, van der Molen en Verkuil, kunnen bereikt worden via: psychodiagnostiek@fsw.leidenuniv.nl