Studiegids

nl en

Groepsdynamica

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de groepsdynamica alsmede over methodologische grondslagen.

  • Toepassen kennis en inzicht: De student is in staat een selectie van die groepsdynamische inzichten toe te passen op praktijkproblemen, deze problemen te conceptualiseren en adviezen te formuleren voor oplossingen. De student leert zo de vaardigheden om in zijn/haar latere beroep problemen op te lossen en adviezen te geven op basis van kennis uit de groepsdynamica. Voorts is de student in staat eenvoudig onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar analyses en adviezen (voorgestelde interventies) te toetsen.

  • Schrijfvaardigheid: De student is in staat om in heldere taal de analyses en adviezen te formuleren, voor zowel vakgenoten als niet-psychologen (bijv. opdrachtgevers). Dit traint de student om nauwkeurig te schrijven en teksten met wetenschappelijke inzichten gestructureerd op te stellen en af te stemmen op de doelgroep.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges. Tijdens de cursus werken studenten in zelf te vormen werkduo´s, waarvoor geen inschrijving vereist is. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: In 8 hoorcolleges worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast op groepsverschijnselen in de alledaagse praktijk. Ook worden in die colleges de schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken. In het laatste hoorcollege wordt aandacht besteed aan de onderzoeksethiek bij fundamenteel en toegepast groepsdynamisch onderzoek.

Vier schrijfopdrachten tijdens de cursus: In deze opdrachten, aangeboden via Blackboard, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op groepsverschijnselen, zoals beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies”. Deze toepassing moet leiden tot een concreet advies om de praktijkproblemen op te lossen. Analyses en adviezen moeten helder geformuleerd worden voor zowel vakgenoten als niet-psychologen. Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om: het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete adviezen voor groepsdynamische interventies.

Schrijfvaardigheid: het formuleren van analyses en adviezen aan zowel vakgenoten als niet-psychologen in begrijpelijke taal en het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van de eigen analyses en adviezen te onderzoeken wordt geoefend in de vier schrijfopdrachten

Toetsing

Kennis en inzicht worden getoetst middels een tentamen met meerkeuzevragen.
Toepassing van kennis en inzicht wordt getoetst in de vier schrijfopdrachten, waarin ook de schrijfvaardigheid (begrijpelijke taal voor vakgenoten en niet-psychologen) wordt beoordeeld. Vaardigheid in het opstellen van eenvoudige designs wordt ook beoordeeld als onderdeel van de schrijfopdrachten. Wanneer het deelcijfer voor de vier schrijfopdrachten tezamen onvoldoende is (lager dan 5.50), mag één van de vier schrijfopdrachten opnieuw ingeleverd worden ter herkansing. Aangezien tijdens de cursus aan alle studentenduo’s uitgebreide plenaire en ook individuele feedback op alle vier de schrijfopdrachten is gegeven, is de maximaal haalbare beoordeling voor de herkanste schrijfopdracht een Voldoende (6.0).
De weging tussen het tentamencijfer en het cijfer voor de tweede studieprestatie ( de vier schrijfopdrachten) is 60:40.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Forsyth, D.R. (2018). Group Dynamics (7th edition). Boston, MA.: Cengage Learning. Een alternatief voor dit papieren studieboek is het E-book met extra digitaal materiaal aangeboden door de auteur van het studieboek, beschikbaar via MindTap op www.cengage.com

  • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

  • Opdrachten, rooster, reglementen, beschikbaar via Blackboard.

Contact information