Studiegids

nl en

Consciousness (Bewustzijn)

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toelatingseisen

Geen

Omschrijving

Bewustzijn is een van de meest intrigerende begrippen in de wetenschap. Deze cursus biedt een overzicht van de huidige theorieën en het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot bewustzijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: is de vrije wil een illustie, hebben dieren een bewustzijn, kan onze geest onafhankelijk van ons lichaam bestaan, en wat gebeurt er in onze hersenen gedurende veranderde vormen van bewustzijn, bijvoorbeeld bij meditatie of psychedelische drugs? De onderwerpen tijdens de werkgroepbijeenkomsten hebben betrekking op aspecten, subfuncties of toepassingen van bewustzijn, en zijn gericht op controversen die de studenten vervolgens bespreken in een academische paper (werkgroepopdrachten). Het doel van de werkgroepbijenkomsten is de studenten te begeleiden bij de schriftelijke opdracht.

De student verwerft een breed begrip van de theorieën over en het onderzoek naar bewustzijn, en krijgt een beter begrip van hoe theoretische concepten en hypothesen op dit gebied kunnen worden toegepast in empirisch onderzoek en in de klinische praktijk.

De student leert niet alleen een academische paper schrijven en beoordelen, maar ook hoe je met peer-feedback een paper kunt verbeteren. De student wordt getraind in wetenschappelijk schrijven (in het Engels), vinden van wetenschappelijke literatuur, analyseren, redeneren/argumenteren, rapporteren, en evalueren en professionele feedback leveren op het werk van peers.

Leerdoelen

De studenten zijn in staat de verschillende kernconcepten en theorieën op het gebied van bewustzijn te onderscheiden en te verklaren. Ook weten zij welke methodologieën er gebruikt worden bij de studie van het bewustzijn.

Toepassen van kennis en begrip (academische vaardigheden): de studenten leren om een selectie van theoretische en praktische problemen op het gebied van het menselijk bewustzijn en de daarmee verbonden cognitieve processen te analyseren en parafraseren. Ook leren zij een op de empirie gebaseerde argumentatie te formuleren om controversen in het vakgebied te bespreken.

Algemene professionele vaardigheden: de studenten leren een wetenschappelijk verslag te schrijven, een bespreking van een wetenschappelijk artikel te beoordelen, de APA-richtlijnen toe te passen en de mogelijkheden van ICT te gebruiken. Verder leren de studenten ook hoe zij moeten communiceren met, en rapporteren aan zowel wetenschappelijke collega's als het brede publiek.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich aanmelden voor hoorcolleges, werkgroepen en examens. Instructies voor registratie in cursussen voor het 2e en 3e jaar

Keuzevak

Keuzevakstudenten moeten zich voor elke cursus afzonderlijk inschrijven. Neem voor toelatingseisen contact op met uw exchange-coördinator.

Tentamen

Studenten worden niet automatisch ingeschreven voor een examen. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Registreren voor tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur
3 verplichte werkgroep sessies in het Nederlands of het Engels

De studenten kiezen 1 onderwerp binnen een bepaald thema, dat betrekking heeft op toepassingen, fundamentele vragen of kernfenomenen van bewustzijn. De eerste werkgroepbijeenkomst is plenair per thema, en de tweede en derde bijeenkomst vinden plaats in kleine groepen (15-20 studenten). Tijdens een huiswerkopdracht na de eerste bijeenkomst doen de studenten voorbereidend werk voor hun paper. In de tweede en derde bijeenkomsten, werken de studenten aan hun specifieke subonderwerp, en bespreken ze dit met hun docent en hun mede-studenten, om zo meer diepgaander kennis te verwerven. Ze krijgen instructie hoe ze een paper moeten schrijven en beoordelen. De eerste versie van de paper is ongeveer een week na de derde bijeenkomst klaar, waarna peers de paper zullen beoordelen. In een vierde optionele schrijf-workshop (een paar dagen voor de definitieve deadline voor de paper), geven de docenten de studenten individuele hulp bij het schrijven van hun paper. De specifieke deadlines voor de papers en beoordelingen zullen gepubliceerd worden op Brightspace.

Toetsing

De cursus wordt beoordeeld door middel van een tentamen en een paper-opdracht, waar een peer-review-opdracht deel van uitmaakt. De tentamenstof bestaat uit de inhoud van het boek (alle hoofdstukken). Details en eventuele updates over de online of persoonlijke beoordeling worden bekendgemaakt op Brightspace.

De cijfers voor het tentamen en de paper tellen mee in een verhouding van respectievelijk 75:25 voor het totaal-eindcijfer voor de cursus. Studenten die hun peer-review-opdrachten of hun paper-opdracht niet (helemaal) hebben afgerond, moeten deze stappen later alsnog uitvoeren om een geldig cijfer te verkrijgen.

Het Instituut voor Psychologie hanteert vaste regels voor de vaststelling van het cijfer en de verplichte aanwezigheid. Voor deze cursus betekent dit dat aanwezigheid verplicht is bij 3 van de 4 bijeenkomsten (3 wergroepbijeenkomsten en 1 schrijf-workshop). Als hier niet aan voldaan wordt, moet het werkgroepgedeelte het jaar erop worden overgedaan.

Ook wordt het beleid van de Faculteit Sociale Wetenschappen gevolgd bij het systematisch controleren van de papers van studenten op plagiaat - dit gebeurt met behulp van speciale software. Indien fraude wordt vastgesteld volgen disciplinaire maatregelen. Er wordt vanuit gegaan dat de studenten van de implicaties van deze drie beleidsmaatregelen op de hoogte zijn en dat ze deze begrijpen.

De datum, het tijdstip en de locatie van de beoordeling van het examen en de herkansing worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Literatuur

Blackmore, S. & Troscianko, E. (2018). Consciousness: An Introduction. 3rd edition. Routledge.

Contactgegevens

Dr. Z. Sjoerds (werkgroep coördinator) en Dr. M. van Elk zijn te bereiken via ConsciousnessPsy@fsw.leidenuniv.nl