Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2020-2021

Let op

 • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

 • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

 • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

 • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal één van de cursussen geslaagd moet zijn.

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie;

 • Schaling en normering;

 • Betrouwbaarheid;

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;

 • Itemresponstheorie;

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;

 • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek.

Leerdoelen

A. Kennis en inzicht. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie die gericht zijn op de evaluatie van psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten, met name de betrouwbaarheid en de validiteit.
B. Toepassing en interpretatie. Leren welke methoden en technieken nodig zijn om psychometrische eigenschappen van een test of vragenlijst te onderzoeken wanneer en hoe deze methoden kunnen worden toegepast, en hoe de resultaten kunnen worden geinterpreteerd.
C. Vaardigheden. Het verwerven van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor klassieke en moderne testanalyse, factoranalyse en discriminantanalyse.
D. Beroepspraktijk. De verworven kennis, inzicht en vaardigheden kunnen worden ingezet om inhoudelijke onderzoeksvragen over de psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten te beantwoorden. Studenten zijn in staat de gebruikte methoden en resultaten van psychometrisch onderzoek kritisch te evalueren.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk op de roosterwebsite. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens.
Ouderejaars studenten die (een onderdeel van) de cursus niet gehaald hebben, dienen zich opnieuw aan te melden voor de werkgroep. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen. Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur aan het begin van de week, 8 verplichte computerpractica van 1 uur en 8 verplichte werkgroepen van 2 uur op verschillende dagen later in de week.

In de hoorcolleges worden de belangrijkste begrippen van de stof van die week geintroduceerd en verduidelijkt. De inhoud van de hoorcolleges maken onderdeel uit van de tentamenstof. Studenten worden geaxht zich voor te bereiden op de colleges door het bestuderen van de betreffende onderdelen uit studieboek en werkboek. De hoorcolleges dragen met name bij aan leerdoelen A en B.

Tijdens de computerpractica oefenen studenten met psychometrische data-analyse in de vorm van opdrachten uit het werkboek; vergelijkbare opdrachten maken onderdeel uit van de Practical Skills Test. Studenten worden geacht een usb-stick mee te nemen naar het practicum (zoals gebruikelijk tijdens de M&S cursussen uit het eerste jaar). De computerpractica dragen vooral bij aan leerdoel C.

Studenten bereiden zich voor op de werkgroepen door een aantal opdrachten uit het werkboek te maken en in te leveren voorafgaande aan de werkgroep. Deze opdrachten worden tijdens de werkgroep nabesproken en vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid. Tevens is er tijdens de werkgroepen gelegenheid om aan nieuwe opdrachten te werken. Daarnaast geven studenten minimaal één presentatie over de uitkomsten van het practicum tijdens de werkgroepen. De werkgroepen dragen bij aan alle leerdoelen.

Let op: in verband met het online karakter van de cursus in het eerste semester van het studiejaar 2020-2021, zullen de vaste bijeenkomsten van de hoorcolleges en de computerpractica komen te vervallen. De bijeenkomsten van de werkgroepen blijven staan, maar zullen een online karakter krijgen. Informatie over de precieze alternatieve (online) invulling van de verschillende bijeenkomsten volgt na inschrijving.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van het multiple-choice tentamen (60%) en van de Practical Skills Test (40%, alleen geldig bij voldoende actieve deelname aan de verplichte practica en werkgroepen).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Furr, R.M. (2018). Psychometrics: An introduction. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781506389875.

 • Workbook Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

 • Zie ook Blackboard voor additionele teksten.

Contact information

Mathilde Verdam psychometrics@fsw.leidenuniv.nl