Studiegids

nl en

Comparative Syntax

Vak
2020-2021

Toegangseisen

BA Nederlandse Taal en Cultuur (specialisatie taalkunde), BA Taalwetenschap of een gelijkwaardige vooropleiding.

Beschrijving

Ieder mens kan iedere natuurlijke taal verwerven als moedertaal. Een centrale hypothese van modern taalwetenschappelijk onderzoek is daarom dat alle talen een aantal abstracte syntactische principes met elkaar gemeen hebben. Het eerste doel van comparatief-syntactisch onderzoek is te ontdekken of er zulke syntactische principes zijn en zo ja welke, een tweede doel is te begrijpen hoe deze principes bepalen welke syntactische variatie er mogelijk is en hoe syntactische variabelen met elkaar samenhangen. Dit moet leiden tot een algemene theorie van de syntaxis van natuurlijke taal.

In blok 1 brengen we het comparatief-syntactisch onderzoek direct in de praktijk door, met behulp van de bestaande literatuur, de structuur van de zelfstandignaamwoordsgroep in het Nederlands systematisch te vergelijken met die van andere talen, onder andere de talen van de internationale studenten die aan het college deelnemen. Elke week bespreken we de bevindingen tijdens de eerste twee uur van het college. Het derde uur is afwisselend bestemd voor studenten die meer basiskennis syntaxis nodig hebben en voor studenten die behoefte hebben aan meer verdieping.

In blok 2 werkt iedere student aan een onderzoekspaper, voortbouwend op de resultaten van blok 1. In relatie daarmee bespreken en vergelijken we de belangrijkste comparatief-syntactische theorieën, zoals Principles and Parameters, Minimalisme, Parameter-hiërarchie. We gaan ook in op de verschillende niveaus van syntactische variatie: micro (tussen dialecten), meso (tussen typologisch verwante talen) en macro (tussen typologisch verschillende talen) en we maken kennis met de online dataverzamelingen die reeds beschikbaar zijn.

Leerdoelen

  • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste vragen en bevindingen van comparatief syntactisch onderzoek.

  • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën van de comparatieve syntaxis

  • De student kent de belangrijkste methoden en dataverzamelingen in de comparatieve syntaxis en kan die gebruiken in onderzoek.

  • De student kan een comparatief-syntactisch onderzoek uitvoeren en daarover mondeling en schriftelijk rapporteren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege: Er is elke week een college van drie uur. Het derde uur daarvan is afwisselend bestemd voor studenten die de nodige basiskennis missen en voor extra verdieping.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

  • Onderzoek onder begeleiding

Toetsing en Weging

  • paper en mondelinge presentatie van eigen onderzoek (80%)

  • referaat over artikel (10%)

  • actieve participatie (10%)

Herkansing

Alleen het paper kan worden herkanst.

Inzage en herkansing nabespreking

De papers worden besproken tijdens het slotcollege. Studenten die meer feedback nodig hebben kunnen een afspraak maken met de docent. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace. Brightspacewordt ook gebruikt voor cursusprogramma, informatie-uitwisseling en literatuurlijst.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen