Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Film- en literatuurwetenschap)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen.
In de lessen Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet in papers en presentaties.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling, het maken van een schrijfplan of schrijfschema voor een essay of paper, het bijstellen van het schrijfplan, het schrijven van een inleiding en een conclusie, en tenslotte het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Dit college leert studenten hoe ze een onderzoek kunnen opzetten, hoe ze resultaten mondeling en schriftelijk kunnen presenteren, en hoe ze daarover een wetenschappelijke discussie kunnen voeren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Groepspresentatie en -schrijfopdracht
Individueel eindpaper van 1500 woorden

Weging

Groepspresentatie en -schrijfopdracht 20%
Eindpaper 80%

Herkansing

De schrijfopdracht en de presentatie kunnen niet herkanst worden.
Het eindessay kan wel herkanst worden en moet voldoende zijn (hoger dan een 5.5) om het vak af te kunnen ronden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nog bekend gemaakt.
Enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Inschrijven

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar door de onderwijsadministratie ingedeeld in de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent J.I. Doolaard.

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: ms. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap