Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist. Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin (de zogenaamde presocraten) tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten in vertaling. Als onderdeel van het college verdiept de student zijn/haar kennis door een klein eigen onderzoek waarin hij/zij een primaire tekst analyseert in een kort opstel.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

  • overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato. (I.iv);

  • kennis van enige elementaire filosofische begrippen, zoals principe van (on)voldoende grond, principe van de uitgesloten derde, akrasie, socratisch intellectualisme. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

  • primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vi; onderzoeksvaardigheden);

  • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een korte paper (maximaal 2 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke vaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (80%);

  • essay-opdracht (20%).

Weging

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van deze twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

In het geval van een onvoldoende eindcijfer dient het onvoldoende onderdeel herkanst te worden. Voor de essay-opdracht geldt dat wie de deadline mist, een onvoldoende voor de eerste poging heeft (dat wil zeggen, een te laat ingeleverd essay telt dus als een herkansing).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Syllabus primaire teksten en studievragen (via Blackboard)

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via Blackboard).

Inschrijven

BA1 studenten GLTC worden aangemeld in uSis door de opleiding. Studenten die dit vak als keuzevak volgen schrijven zich in via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen over deze cursus kunnen studenten terecht bij dr. R.M. van den Berg.

Opmerkingen