Studiegids

nl en

Bijbels Aramees

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 1. Wie deze cursus niet gevolgd heeft, moet er door zelfstudie voor zorgen het Hebreeuwse kwadraatschrift en vocalisatiesysteem vóór aanvang van de cursus onder de knie te hebben. Studenten wordt aangeraden hiervoor gebruik te maken van: J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt].

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord)

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

  Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: III.1a

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing en weging

 • Twee korte toetsen tijdens de colleges over de behandelde grammatica en teksten.

 • Schriftelijk tentamen met open (invul)vragen over de opgegeven Aramese teksten en secundaire literatuur. Het tentamen kan uitsluitend over de gehele stof worden herkanst. Bij een eventueel hertentamen komen de twee toetscijfers te vervallen.

 • Het eindcijfer wordt berekend op basis van de twee toetsen (samen 25%) en het schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus (75%).
  Herkansing:

 • De herkansing bestaat uit een 100% tentamen over de gehele stof.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Grammatica en teksteditie:

 • F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Overige literatuur wordt tijdens de colleges opgegeven.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Drs. D.A.M. Sonnevelt

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Targum Aramees. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Targum Aramees pas kan worden deelgenomen indien het tentamen van Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Tevens is deze cursus in combinatie met de cursus Bijbels Hebreeuws 2 een ingangseis voor de cursus De gemeenschap van Qumran. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van De gemeenschap van Qumran pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 2 én Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.