Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 2

Vak
2020-2021

Please note: The course information for next academic year has not yet been updated. Below you will find the course information from last academic year. As soon as we have an update we will immediately change this information.

Nota bene: De cursusbeschrijving voor 2020-2021 is nog niet gereed. Hieronder vind je de cursusbeschrijving van 2019-2020. Als we de cursusbeschrijving van 2019-2020 binnen hebben, zal de informatie zo snel mogelijk aangepast worden.

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 1
Afgerond tentamen Bijbels Hebreeuws 1 (of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent). Een afgerond tentamen Bijbels Hebreeuws 2 is een toegangseis voor het college Biblical Hebrew 3 (5532VBIJ).

Tevens is een afgerond tentamen Bijbels Hebreeuws 2 in combinatie met een afgerond tentamen Bijbels Aramees een toegangseis voor het college De gemeenschap van Qumran.

Beschrijving

Aan de hand van lectuur van moeilijkere passages in de Hebreeuwse Bijbel (proza, poëzie, profetie) raakt men vertrouwd met de grammaticale details van het Bijbels Hebreeuws.

Leerdoelen

 • Kennis van de gevorderde grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van moeilijke prozaïsche, poëtische en profetische teksten in het Bijbels Hebreeuws.

 • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

De inhoud van dit college draagt bij aan de eindkwalificaties en eindtermen I.1.a, I.2.a, I.2.b, III.1.a, uit de Onderwijs- en Examenregeling Oude Nabije Oosten-studies (art. 2.3).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

 • schriftelijke tussentoets tegen het einde van het semester (40%)

 • mondeling tentamen na afloop van de cursus (60%).

  Er is één mondelinge herkansing die geldt voor 100%.

Literatuurlijst

 • Biblia Hebraica Stuttartensia;

 • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt];

 • P. Joüon & T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27; Rome 2006) [wordt klassikaal aangeschaft];

 • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999 of latere editie).

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Inschrijven Contractonderwijs

Inschrijven voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten

Opmerkingen

 • Deze cursus is een ingangseis voor de cursus Biblical Hebrew 3. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van Biblical Hebrew 3 pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 2 met goed gevolg zijn afgelegd.

 • Tevens is deze cursus in combinatie met de cursus Bijbels Aramees een ingangseis voor de cursus De gemeenschap van Qumran. Dat betekent dat aan het onderwijs en tentamen van De gemeenschap van Qumran pas kan worden deelgenomen indien de tentamens van Bijbels Hebreeuws 2 én Bijbels Aramees met goed gevolg zijn afgelegd.